• CORPORATE IMAGE 

      Bondar, I.; Yelizarova, K.; Pashchuk, T.; Mel’nikova, I. (2016-12)