Collections in this community

Recent Submissions

 • Утилизация биогаза полигонов твердых бытовых отходов 

  Юрченко, А. А.; Юрченко, Анета Анатольевна; Юрченко, Анета Анатоліївна; Yurchenko, A.; Куликова, Д. В.; Куликова, Дарья Владимировна; Kulikova, D.; Дмитрук, Е. А.; Дмитрук, Елена Александровна; Dmitruk, E.; Чеберячко, Л. Н.; Безпятый, И. Н.; Bezpiatyi, I. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Для решения поставленных задач в работе использованы: аналитический метод – для исследования физико-химических процессов образования биогаза в свалках бытовых отходов; методы сигнатурной математики – для разработки ...
 • Перспективи впровадження системи оперативного інформування населення про якість атмосферного повітря промислових міст за міжнародними стандартами 

  Павличенко, А. В.; Павличенко, Артем Владимирович; Павличенко, Артем Володимирович; Pavlуchenko, A.; Бучавий, Ю. В.; Бучавий, Юрій Володимирович; Бучавий, Юрій Володимирович; Buchavyi, Yu.; Ангурець, О. В.; Хазан, П. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Для вирішення завдань в роботі застосовувались: науковий пошук та узагальнення даних літературних джерел – для SWOT аналізу різних підходів до оцінки забруднення атмосфери населених міст; статистичний аналіз – для розрахунку ...
 • Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу при проходці гірничних виробок виконанням енергії вибуху 

  Голінко, В. І.; Голінько, Василь Іванович; Golinko, V.; Савельєв, Д. В.; Савельєв, Дмитро Володимирович; Saveliev, D.; Чеберячко, І. М.; Чеберячко, Иван Михайлович; Cheberiachko, I.; Пустовой, Д. С.; Пустовой, Дмитрий Сергеевич; Pustovoi, D. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Зміна механізму руйнування вуглепородного масиву з використанням поверхнево-активних речовин сприяє зменшенню в гірничій виробці концентрації сілікозо- і пневмоконіозонебезпечного пилу, що утворюється під час проведення ...
 • Комплексна оцінка впливу інгредієнтів викидів промислових підприємств на рівень забруднення повітря внутрішніх майданчиків 

  Біляєв, М. М.; Biliaiev, M.; Русакова, Т. І.; Rusakova, T. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Для моделювання використовується двомірне рівняння масопереносу осереднене по висоті переносу домішки, яке описує розсіювання викидів діоксиду сірки, водяної пари і сірчаної кислоти під дією вітру і атмосферної дифузії. ...
 • Математические и дискретные модели в задачах аварийного загрязнения атмосферного воздуха 

  Беляев, Н. Н.; Biliaiev, M.; Калашников, И. В.; Kalashnikov, I.; Козачина, В. А.; Kozachina, V.; Берлов, А. В.; Berlov, O. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  На основе разработанных численных моделей создан специализированный пакет программ. Разработанный пакет программ применен для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в случае эмиссии химически опасного вещества ...
 • Програмне забезпечення розрахунку промислової механічної вентиляції 

  Безщасний, О. В.; Безщасний, Олександр Вікторович; Bezshhasnyj, О.; Столбченко, О. В.; Столбченко, Олена Володимирівна; Stolbchenko, О. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Наведено опис програми VentProm, яка призначена для створення, поповнення та коригування бази даних аеродинамічних і енергетичних характеристик промислових вентиляторів, вибору і визначення їх фактичних режимів роботи. ...
 • Розпізнання технологічних станів барабанних млинів на основі нейронних мереж адаптивного резонансу 

  Мещеряков, Л. І.; Мещеряков, Леонід Іванович; Meshcheriakov, L.; Галушко, О. М.; Галушко, Олег Михайлович; Galushko, O.; Сироткіна, О. І.; Сироткіна, Олена Ігорівна; Syrotkina, O.; Демідов, О. Т.; Demidov, O. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  На основі виконаних досліджень, на програмній імітаційній моделі, підтвер- джена принципова можливість здійснення непрямого контролю технологічного параметра заповнення в барабанних млинах на основі чутливості інформативних ...
 • Алгоритм фізифікації вхідної величини системи нечіткого автоматичного керування виконавчим органом видобувного комбайна за гіпсометрією вугільного пласта 

  Бубліков, А. В.; Бубліков, Андрій Вікторович; Bublikov, A. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Поява на другому етапі за умови двоетапного східчастого переміщення виконавчого органу видобувного комбайна вверх присікання породи з відмінністю опірності різанню у порівнянні з вугіллям на 14% й більше призводить до ...
 • Перспективы использования подземных сооружений в качестве источника теплловой энергии 

  Моркляник, Б. В.; Моркляник, Богдан Васильевич; Morklyanyk, B.; Шаповал, В. Г.; Шаповал, Владимир Григорьевич; Shapoval, V.; Халимендик, А. В.; Халимендик, Александр Владимирович; Khalymendyk, O.; Иваськевич, О. М.; Лавренюк, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Показано, що використання підземних споруд в якості штучного середовища, в якому розташовано колектор (або колектори) теплових насосів дозволяє забезпечити отримання значної кількості теплової енергії, яка може ...
 • Проведение и анализ результатов вычислительного эксперемента для определения эффективности функционирования консрукций секции механизированной крепи 

  Фомичев, В. В.; Фомичев, Вадим Володимирович; Фомичев, Вадим Владимирович; Fomychov, V.; Соцков, В. А.; Соцков, Вадим Александрович; Sotskov, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Разработанные расчетные модели геомеханической системы позволили опре- делить картину деформации непосредственной кровли очистной выработки при различных схемах управления процессом ее опускания. Прогнозы деформирования ...
 • Выбор рациональной стратегии измерения деталей на координатно-измерительной машине MORA PRLMUS 564 

  Богданов, А. А.; Богданов, Александр Александрович; Богданов, Олександр Олександрович; Bohdanov, A.; Закора, В. В.; Zakora, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Широкое использование станков с числовым программным управлением в производстве увеличивает требования к используемым средствам контроля, адекватным ответом стало использование в контроле координатно-измерительных ...
 • Стендові дослідження технології свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ) 

  Фальштинський, В. С.; Фальштинський, Володимир Сергійович; Falshtynskyi, V.; Кошка, О. Г.; Кошка, Олександр Григорович; Koshka, A.; Сулаєв, В. І.; Сулаєв, Віктор Іванович; Sulaiev, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Для імітації на стендових установках натурних умов експерименту газифікації вугільного пласта, аналітично встановлюються та вираховуються: геометричні масштаби, масштаби часу, швидкостей, щільності і тиску, масштабні ...
 • Встановлення параметрів розробки обводнення кар'єру при застосуванні плавучої збагачувальної фабрики 

  Собко, Б. Ю.; Собко, Борис Юхимович; Sobko, B.; Ложніков, О. В.; Ложніков, Олексій Володимирович; Lozhnikov, O. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Аналітичний метод досліджень застосовувався при встановленні основних параметрів кар’єру, що змінюються в результаті використання плаваючої збагачувальної фабрики. При розрахунку впливу ширини робочого майданчику обводненого ...
 • Організація добувних робіт при відпрацюванні борту нерудного кар'єра крутими шарами 

  Симоненко, В. І.; Симоненко, Володимир Іванович; Symonenko, V.; Савенков, С. С.; Savenkov, S. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Видобуток корисної копалини в крутих шарах необхідно вести на незалежних робочих площадках, які обслуговуються екскаваторно-автомобільними комплексами обладнання та формуються в межах кожної ділянки тимчасово неробочого ...
 • Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля 

  Саїк, П. Б.; Saik, P.; Саїк, Павло Богданович; Лозинський, В. Г.; Лозинський, Василь Григорович; Lozynskyi, V.; Фальштинський, В. С.; Фальштинський, Володимир Сергійович; Falshtynskyi, V.; Демидов, М. С.; Demydov, M.; Ганушевич, К. А.; Ганушевич, Костянтин Анатолійович; Hanushevych, K. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Розглянута можливість заміщення природніх видів палива альтернативним енергоносієм – генераторним газом. Оцінено його теплотехнічні характеристики в порівнянні з природним газом. Висвітлено перебіг протікання ...
 • Геолого-экономические перспективы освоения геотермальной энергии в Украине 

  Садовенко, И. А.; Садовенко, Иван Александрович; Sadovenko, I.; Инкин, А. В.; Инкин, Александр Викторович; Inkin, A.; Деревягина, Н. И.; Деревягина, Наталия Ивановна; Dereviahina, N.; Хрипливец, Ю. В.; Hriplivec, Yu. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  С учетом установленной значительной минерализации (20 – 70 г/дм 3 ) термальных вод была обоснована геотехнологическая схема их экологически безопасного использования, предполагающая откачку вод на поверхность, отбор тепла ...
 • Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ 

  Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, О. О.; Шустов, Олександр Олександрович; Shustov, O.; Шустова, А. О.; Shustova, A.; Тертишний, В. А.; Tertyshnyi, V. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Отримано формули розрахунку об’єму запасів корисних копалин в приконтурній та глибинній зоні. Встановлено характер впливу параметрів доробки глибоких крутоспадних родовищ відкритим способом на доцільне положення поточних ...
 • Features of formation of technogenic limestone deposits 

  Strilets, O.; Стрілець, О. П.; Стрілець, Олександр Петрович; Pchelkin, G.; Пчолкін, Г. Д.; Пчолкін, Георгій Дмитрович; Mekshun, M.; Мекшун, М. Р.; Мекшун, Микита Романович (2018)
  Segregation laws become important in the formation of man-made deposits. The theoretical basis of the physical mechanism of the phenomenon of segregation of the rock mass in the formation of dumps and the storage of ...
 • Формування та розповсюдження пилової хмари після масового вибуху в залізорудному кар'єрі 

  Юрченко, А. А.; Юрченко, Аннета Анатоліївна; Кулікова, Д. В.; Кулікова, Дар’я Володимирівна (2018)
  Уточнено та систематизовано чинники, що впливають на процес формування пило-газової хмари, яка утворюється після масового вибуху. Розроблено ме- тод визначення висоти підйому фракцій пилу на всіх етапах формування та ...
 • До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників 

  Чеберячко, С. І.; Чеберячко, Сергій Іванович; Яворська, О. О.; Чеберячко, Ю. І.; Чеберячко, Юрій Іванович; Соцков, В. О.; Соцков, Вадим Олександрович (2018)
  Визначення рівня професійного ризику виникнення захворювання органів дихання на пилову етіологію у гірників, з урахуванням рекомендацій міжнародних стандартів серії OHSAS та обґрунтуванням кожного етапу процесу ...

View more