Показать сокращенную информацию

dc.contributor.authorПушкін, Віктор Юхимович
dc.date.accessioned2013-06-05T11:05:20Z
dc.date.available2013-06-05T11:05:20Z
dc.date.issued2011-12-12
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1155
dc.descriptionРукопис роботи закінчено 12 грудня 2011 р. Результати роботи розглянуті науково-технічною радою. Протокол № 9 від 13.12.2011 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 162 с., 1 табл., 10 додатків, 35 джерел. Об’єкт дослідження – вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівня акредитації, існуючі системи внутрішнього оцінювання діяльності закладів освіти, підрозділів та викладачів, якості навчання студентів. Предмет – технології та процедури внутрішнього оцінювання вищих навчальних закладiв, їх пiдроздiлiв та викладачів, якості навчання студентів. Мета дослідження: розробка методики внутрішньої оцінки дiяльностi пiдроздiлiв і викладачiв вищих навчальних закладів. Основними методами дослідження виступають контент-аналіз, аналіз документів, бібліографічний аналіз, експертне опитування, анкетне опитування. Результати та новизна: досліджено експертну думку щодо використання якісних критеріїв та оцінки студентами при оцінювання діяльності науково-педагогічного персоналу; виявлено ряд суб’єктивних показників, що, на думку експертів, не враховуються в сучасних методиках оцінки діяльності викладачів. Визначено елементи оцінювання діяльності викладачів, кафедр, факультетів: рейтинг, самооцінка, оцінка студентів, експертна оцінка. Досліджено громадську думку студентів щодо використання якісних критеріїв при оцінюванні професійної діяльності викладачів. Регулярно щорічно розроблялись пропозиції щодо вдосконалення методики оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників вузу для адміністрації Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет». Визначено основні чинники мотивації наукової діяльності науково-педагогічних працівників Дніпропетровської області, як головних результатів впровадження методик оцінювання (в тому числі рейтингування). За результатами дослідження опубліковано колективну монографію. Результати даної роботи використовуються робочою групою МОН України iз супроводу Болонського процесу, що створена розпорядженням Мiнiстра Г263р вiд 04.04.2007 р. Розроблено та видано методичні вказівки щодо використання методики оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників, розповсюджено її у вузах регіону. Економічним ефектом такої роботи є підвищення мотивації діяльності учасників навчального процесу, виявлення та врахування й ефективного використання їх особистісних нахилів, компетенцій, потенціалів та успіхів. Результати реалізації проекту знайшли відображення в тезах науково-практичних конференцій та збірках наукових статей (в тому числі й міжнародних конференцій: Польща, Росія, Білорусь; в розробках стандартів СВО ВНЗ «НГУ», у змінах до основних нормативних актів у Законодавстві про освіту.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectНАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИКru_RU
dc.subjectВНУТРІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІru_RU
dc.subjectСАМООЦІНКАru_RU
dc.subjectОЦІНКА СТУДЕНТАМИru_RU
dc.subjectЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИru_RU
dc.subjectОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ КРИТЕРІЇru_RU
dc.subjectМОТИВАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІru_RU
dc.subjectРЕЙТИНГУВАННЯru_RU
dc.subjectЕКСПЕРТНА ОЦІНКАru_RU
dc.titleВНУТРІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (заключний звіт) ГП-427ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию