Show simple item record

dc.contributor.authorГорова, Алла Іванівна
dc.contributor.authorПавличенко, Артем Володимирович
dc.date.accessioned2013-06-05T13:02:19Z
dc.date.available2013-06-05T13:02:19Z
dc.date.issued2011-12-19
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1169
dc.descriptionРукопис завершено "19" грудня 2011 р. Результати роботи розглянуті Вченою радою Державного ВНЗ "НГУ", протокол №___ від ___________ 2011 р.ru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 169 с., 38 рис., 35 табл., 132 літературних джерела, 4 додатки. Мета роботи – оцінка екологічного стану об’єктів довкілля та стану здоров'я населення на територіях розміщення небезпечних об'єктів колишнього ВО "ПХЗ" з використанням цитогенетичних та біофізичних методів дослідження. Обґрунтована необхідність доповнення системи нормативно-аналітичних методів контролю стану об'єктів довкілля та здоров’я людини біологічними та фізичними методами. Розроблена наукова концепція соціо-екологічного моніторингу територій з підвищеним радіаційним фоном. Проведена комплексна біоіндикаційна оцінка екологічного стану атмосферного повітря та ґрунтів на територіях, прилеглих до небезпечних об'єктів ВО "ПХЗ" за тестами "Стерильність пилку рослин" та Allium-тестом. Встановлені лінійні залежності зміни рівнів ушкодженості об'єктів навколишнього середовища за реакціями біоіндикаторів. Виявлені пріоритетні класи хвороб серед дитячого та дорослого населення м. Дніпродзержинськ. Проведено цитогенетичне обстеження працівників ВО "ПХЗ" та дітей, що мешкають на території м. Дніпродзержинськ за мікроядерним тестом. Визначено функціональний стан організму працівників ВО "ПХЗ з використанням методу кірліан-графії. Запропоновані рекомендації щодо зменшення екологічної небезпеки для компонентів навколишнього середовища та здоров'я населення з використанням фізіологічно активних адаптогенів та гомеопатичних засобів.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.relation.ispartofseriesГП;425
dc.subjectРАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКАru_RU
dc.subjectВІДХОДИ ПЕРЕРОБКИ УРАНОВИХ РУДru_RU
dc.subjectБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГru_RU
dc.subjectБІОІНДИКАТОРИru_RU
dc.subjectЦИТОГЕНЕТИЧНІ ТЕСТИru_RU
dc.subjectALLIUM-ТЕСТru_RU
dc.subjectМІКРОЯДЕРНИЙ ТЕСТru_RU
dc.subjectКІРЛІАН-ГРАФІЯru_RU
dc.subjectГУМІНОВІ РЕЧОВИНИru_RU
dc.titleРОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК (заключний звіт) ГП–425ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record