Now showing items 21-36 of 36

  • Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химических трансформаций веществ и поглощения примеси поверхностью дорог 

   Беляев, Н. Н.; Славинская, Е. С.; Кириченко, Р. В.; Biliaiev, М.; Slavinska, О.; Kyrychenko, R.; Беляев, Николай Николаевич; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Славинская, Елена Сергеевна; Славінська, О. С.; Славінська, Олена Сергіївна; Кириченко, Руслан Викторович; Кіріченко, Р. В.; Кіріченко, Руслан Вікторович (Видавництво НГУ, 2018)
   На основе разработанной численной модели создан специализированный пакет программ с помощью которого проведен вычислительный эксперимент по оценке формы зоны загрязнения возле автомагистрали. С помощью вычислительного ...
  • Разрушение твердых сред при их разноградиентном взрывном нагружении удлиненными зарядами переменного диаметра 

   Ефремов, Эрнест Иванович; Ефремов, Э. И.; Єфремов, Ернест Іванович; Єфремов, Е. І.; Efremov, E.; Никифорова, Валентина Алексеевна; Никифорова, В. А.; Никифорова, Валентина Олексіївна; Никифорова, В. О.; Nikiforova, V.; Кратковский, Игорь Леонидович; Кратковский, И. Л.; Кратковський, Ігор Леонідович; Кратковський, І. Л.; Kratkovsky, I.; Ищенко, Константин Степанович; Ищенко, К. С.; Іщенко, Костянтин Степанович; Іщенко, К. С.; Ishсhenko, K.; Николенко, Евгений Викторович; Николенко, Е. В.; Ніколєнко, Євген Вікторович; Ніколєнко, Є. В.; Nikolenko, E. (Видавництво НГУ, 2018)
   Использован аналитический метод, основанный на фундаментальных положениях механики сплошных сред и физики взрыва, а также метод экспериментальных исследований на моделях с последующей обработкой результатов их ...
  • Результаты стендовых исследований термомеханической технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами. 

   Судакова, Д. А.; Sudakova, D.; Судакова, Диана Андреевна; Судакова, Діана Андріївна (Видавництво НГУ, 2018)
   Определены режимные параметры и область применения технологии изоляции поглощающих горизонтов тампонажными термопластичными композиционными материалами на основе полиэтилентерефталата.
  • Родовища титану і проблеми їх освоєння 

   Собко, Борис Юхимович; Собко, Б. Ю.; Собко, Б. Е.; Собко, Борис Ефимович; Sobko, B.; Гайдін, Анатолій Маркович; Гайдін, А. М.; Гайдин, Анатолий Маркович; Гайдин, А. М.; Gaіdin, A. (Видавництво НГУ, 2018)
   Розроблення та обґрунтування технологічних рішень щодо експлуатації родовищ титану в складних гірничо-геологічних умовах залягання, а саме розсипних обводнених родовищ ільменіту та кори вивітрювання корінних родовищ ...
  • Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар'єрах 

   Адамчук, Андрій Андрійович; Адамчук, А. А.; Адамчук, Андрей Андреевич; Adamchuk, A.; Шустов, Олександр Олександрович; Шустов, О. О.; Шустов, Александр Александрович; Шустов, А. А.; Shustov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Надано класифікацію транспортних засобів для роботи в умовах відкритої розробки родовищ за ступенем поширеності, досвідом використання та впровадженням у виробництво. Виділено три групи транспортних засобів: поширені, ...
  • Совершенствование методов определения метаноносности горных пород 

   Агаєв, Р. А.; Шейко, А. В.; Agaiev, R.; Sheyko, А.; Агаєв, Руслан Агагулуєвич; Шейко, Анатолій Васильович; Шейко, Анатолий Васильевич (Видавництво НГУ, 2018)
   Графический анализ данных, представленный в работе, позволил установить линейную закономерность влияния степени метаморфизма угля на пористые свойства пород. Установлена закономерность влияния глубины и степени ...
  • Статистична оцінка міцнісних властивостей глинистих порід 

   Ковров, О. С.; Мнишенко, Т. В.; Сдвижкова, О. О.; Сдвижкова, Елена Александровна; Сдвижкова, Е. А.; Сдвижкова, Олена Олександрівна; Sdvyzhkova, О.; Ковров, А. С.; Ковров, Олександр Станіславович; Ковров, Александр Станиславович; Мнішенко, Т. В.; Мнішенко, Таїсія Володимирівна; Мнишенко, Таисия Владимировна; Kovrov, О.; Mnishenko, Т. (Видавництво НГУ, 2018)
   Представлені результати досліджень фізико-механічних характеристик ґрунтів з використанням методів теорії ймовірностей і математичної статистики. Методом одноплощинного зрізу визначено значення зчеплення С і кута внутрішнього ...
  • Створення імітаційних моделей елементів складних транспортних систем на основі спеціалізованних комп'ютерних програм 

   Бубліков, А. В.; Таран, І. О.; Бубліков, Андрій Вікторович; Таран, Ігор Олександрович; Таран, И. А.; Бубликов, А. В.; Bublikov, A.; Taran, I. (Видавництво НГУ, 2018)
   Встановлена залежність постійної часу моделі формування транспортного потоку на перехресті у вигляді динамічної аперіодичної ланки від кількості машин до перехрестя, яка з високою точністю апроксимується квадратичним ...
  • Сучасний підхід до освоєння енергетичних ресурсів залишених та некондиційних запасів вугілля 

   Саїк, Павло Богданович; Саїк, П. Б.; Саик, Павел Богданович; Саик, П. Б.; Saik, P.; Лозинський, Василь Григорович; Лозинський, В. Г.; Лозинский, Василий Григорьевич; Лозинский, В. Г.; Lozynskyi, V.; Петльований, Михайло Володимирович; Петльований, М. В.; Петлеваный, Михаил Владимирович; Петлеваный, М. В.; Petlovanyi, M.; Сай, Катерина Сергіївна; Сай, К. С.; Сай, Екатерина Сергеевна; Сай, Е. С.; Sai, K.; Стрижаков, Єгор Миколайович; Стрижаков, Є. М.; Стрижаков, Егор Николаевич; Стрижаков, Е. Н.; Stryzhakov, Ye. (Видавництво НГУ, 2018)
   Висвітлені актуальні питання низької ефективності технологій підземного видобутку вугілля з тонких та вельми тонких пластів і проблеми залишених у шахтних полях закритих гірничих підприємств. Встановлено, що ...
  • Технологические решения размещения основных транспортных коммуникаций при формировании рабочей зоны карьеров крутонаклонными слоями 

   Анисимов, Олег Александрович; Анисимов, О. А.; Анісімов, Олег Олександрович; Анісімов, О. О.; Anisimov, O. (Видавництво НГУ, 2018)
   Предложены схемы размещения транспортных коммуникаций в условиях отработки глубоких карьеров крутонаклонными слоями указаны пути их развития при углубке горных работ. Последовательность отработки крутонаклонных ...
  • Технологія заповнення закріпного простору демпферним забучуванням при проведенні гірничих виробок 

   Халимендик, О. В.; Вигодін, М. О.; Солодянкін, О. В.; Khalymendyk, О.; Vigodin, М.; Solodiankin, О.; Халимендик, Алексей Владимирович; Халимендик, А. В.; Халимендик, Олексій Володимирович; Вигодін, Михайло Олександрович; Выгодин, М. А.; Выгодин, Михаил Александрович; Солодянкін, Олександр Вікторович; Солодянкин, А. В.; Солодянкин, Александр Викторович (Видавництво НГУ, 2018)
   Виконаний аналіз існуючих способів заповнення закріпного простору гірничих виробок вугільних шахт. Розроблено схему використання подрібнених вуглевмісних порід для заповнення закріпного простору гірничих виробок ...
  • Ударно-волновое разрушение твердого сплава 

   Савченко, Ю. В.; Савченко, Юрій Володимирович; Савченко, Юрий Владимирович; Savchenko, Iu. (Видавництво НГУ, 2018)
   Проведен сравнительный анализ технологических схем регенерации металлокерамических сплавов. Каждая из рассмотренных схем имеет свои преимущества и недостатки. В зависимости от исходной фракции лома твёрдых сплавов ...
  • Удосконалення моделі забезпечення безпеки підприємств гірничої промисловості 

   Заікіна, Д. П.; Заікіна, Дар'я Павлівна; Zaikina, D.; Заикина, Д. П.; Заикина, Дарья Павловна (Видавництво НГУ, 2018)
   Результати проведених досліджень можуть вживатися горнодобувними підприємствами під час прогнозування та виникнення небезпечних ситуацій, таких як аварії і аварійні ситуації.
  • Упрощенная модель работы аэротенка 

   Беляев, Н. Н.; Лемеш, М. В.; Машихина, П. Б.; Беляев, Николай Николаевич; Біляєв, М. М.; Біляєв, Микола Миколайович; Biliaiev, М.; Лемеш, Максим Вікторович; Лемеш, Максим Викторович; Lemesh, М.; Mashykhina, P. (Видавництво НГУ, 2018)
   Построена математическая модель, позволяющая в течение нескольких секунд оценить эффективность работы аэротенка с учетом влияния на процесс биологической очистки сточных вод следующих параметров: концентрация активного ...
  • Фітомеліорація породних відвалів шахт у межах впливу Львівсько-Волинського вугільного басейну 

   Попович, В. В.; Волощишин, А. І.; Popovych, V.; Voloshchyshyn, А.; Попович, Василь Васильович; Попович, Василий Васильевич; Волощишин, Андрій Ігорович; Волощишин, Андрей Игоревич; Волощишин, А. И. (Видавництво НГУ, 2018)
   Слабке заростання експозицій схилів відвалів пояснюється відсутністю терас та пологих плато, які б сприяли закріпленню рослинності на субстраті. Зокрема, деревний ярус на схилах займає лише 30-50%, підлісок – ...
  • Экспериментальные исследования коэффициента захвата железорудной пыли каплями воды при ее орошении 

   Іконнікова, Н. А.; Юрченко, А. А.; Іконнікова, Наталія Анатоліївна; Иконникова, Н. А.; Иконникова, Наталья Анатольевна; Ikonnikova, N.; Юрченко, Аннета Анатольевна; Юрченко, Аннета Анатоліївна; Yurchenko, А.; Иконников, М. Ю.; Иконников, Максим Юрьевич; Іконніков, М. Ю.; Иконников, М. Ю.; Ikonnikov, М. (Видавництво НГУ, 2018)
   Экспериментальные исследования подтвердили достоверность теоретических результатов. Они показали хорошее совпадение с теоретическими исследованиями. Отклонение результатов составляет в среднем 10,2%.