Show simple item record

dc.contributor.authorVagonova, O
dc.contributor.authorMormul, T
dc.contributor.authorZakharchenko, Yu
dc.contributor.authorRomaniuk, N
dc.contributor.authorKasianenko, L
dc.date.accessioned2019-01-10T15:13:23Z
dc.date.available2019-01-10T15:13:23Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn2415-3443
dc.identifier.issn2415-3435
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153607
dc.description.abstractPurpose. Development of mining enterprises adaptation to changes in conjuncture of a product market relying upon its competitiveness while reducing expenditures connected with mineral stock extraction at the expense of mining operation schedule reorganization in accordance with market demand for their products. Methods. Methodological approach to provide output competitiveness in the context of its adaptation to market demand has been substantiated with the use of correlation analysis technique taking into consideration variability of outgoing data and their uncertainty. A technique to support competitive product advantages has been identified on the basis of operations function of mining complex since the advantages depend heavily on the expenses connected with crude ore. Cost changes effected by a market demand have been estimated basing upon feasibility analysis of operations of open pits selected to be considered. Findings. Relations between crude ore mining, prime cost of ore mining and processing enterprise product of Ukraine and market demand for their output have been determined. The current open pit expenditures, connected with ore bed mining, have been specified; process solutions, concerning the operating mining complex modernization, has been substantiated basing upon them. Extraction system effect on the mining complex technological adaptation to lower demand for manganese ore has been stated. Originality. Scientific and application foundations to obtain competitive advantages for the product manufactured by mining and processing enterprises by means of technological adaptation of mining complexes to market demand have been developed. Adaptation instruments of the complexes have been estimated with the help of the production function. Methodological approach to plan crude ore prime cost, basing upon expenditures, connected with overburden operations, has been improved. Practical implications. In the context of Pivnichnyi and Zaporizkyi open pits, the effect of extraction volumes on the mined ore prime cost has been determined; the effect has been involved to substantiate economically the expedient system for ore bench mining. Production function of Pivnichnyi open pit has been defined. Its analysis results helped formulate recommendations concerning labour shedding and production increase.ru_RU
dc.description.abstractМета. Розробка адаптації гірничих підприємств до зміни кон’юнктури ринку їхньої продукції на основі забезпечення її конкурентоспроможності шляхом зниження витрат на видобування мінеральної сировини за рахунок реконструкції технологічної схеми гірничих робіт згідно з ринковим попитом на продукцію. Методика. З використанням методу кореляційного аналізу, враховуючи мінливість та невизначеність вихідних даних, обґрунтовано методичний підхід до забезпечення конкурентоспроможності виробленої продукції в аспекті її адаптації до ринкового попиту. Спосіб підтримки конкурентних переваг продукції визначений на підставі виробничої функції гірничодобувного комплексу, оскільки ці переваги значною мірою обумовлені витратами на рудну сировину. Зміна витрат під впливом ринкового попиту оцінена на основі техніко-економічного аналізу досвіду роботи обраних до розгляду кар’єрів. Результати. Встановлений взаємозв’язок між технологією видобування рудної сировини, собівартістю продукції гірничо-збагачувальних комбінатів України та ринковим попитом на їхню продукцію. Для підвищення її конкурентоспроможності визначено теперішні витрати кар’єру на розробку рудного пласта та обґрунтовано на їх підставі технологічні рішення щодо реконструкції діючого гірничодобувного комплексу. Наведений вплив системи розробки на технологічну адаптацію комплексу гірничих робіт до зниженого попиту на марганцеву руду. Наукова новизна. Розроблено науково-прикладні засади підтримання конкурентних переваг продукції гірничо-збагачувальних комбінатів шляхом технологічної адаптації гірничодобувних комплексів до ринкового попиту. Важелі адаптації комплексів оцінені за допомогою виробничої функції. Вдосконалено методичний підхід до планування собівартості рудної сировини, що ґрунтується на структурі витрат на розкривні роботи. Практична значимість. Стосовно Північного й Запорізького кар’єрів визначений вплив обсягу гірничих робіт на собівартість видобутої руди, з урахуванням цього впливу економічно обґрунтована доцільна система розробки рудного уступу. Встановлена виробнича функція Північного кар’єру. За результатами її аналізу сформульовані рекомендації щодо скорочення робочої сили й підвищення обсягу виробництва.ru_RU
dc.description.abstractЦель. Разработка адаптации горных предприятий к изменению конъюнктуры рынка их продукции на основе обеспечения ее конкурентоспособности путем снижения затрат на добычу минерального сырья за счет реконструкции технологической схемы горных работ в соответствии с рыночным спросом на продукцию. Методика. С использованием метода корреляционного анализа, учитывая изменчивость и неопределенность исходных данных, обоснован методический подход к обеспечению конкурентоспособности произведенной продукции в аспекте ее адаптации к рыночному спросу. Способ поддержания конкурентных преимуществ продукции определен на основании производственной функции горнодобывающего комплекса, поскольку эти преимущества в значительной степени обусловлены затратами на рудное сырье. Изменение затрат под влия-нием рыночного спроса оценена на основе технико-экономического анализа опыта работы избранных к рассмотрению карьеров. Результаты. Установлена взаимосвязь между технологией добычи рудного сырья, себестоимостью продукции горно-обогатительных комбинатов Украины и рыночным спросом на их продукцию. Для повышения ее конкурентоспособности определены нынешние затраты карьера на разработку рудного пласта и обоснованы на их основании технологические решения по реконструкции действующего горнодобывающего комплекса. Приведено влияние системы разработки на технологическую адаптацию комплекса горных работ к пониженному спросу на марганцевую руду. Научная новизна. Разработаны научно-прикладные основы поддержания конкурентных преимуществ продукции горно-обогатительных комбинатов путем технологической адаптации горнодобывающих комплексов с рыночным спросом. Рычаги адаптации комплексов оценены с помощью производственной функции. Усовершенствован методический подход к планированию себестоимости рудного сырья, базирующийся на структуре затрат на вскрышные работы. Практическая значимость. Относительно Северного и Запорожского карьеров определено влияние объема горных работ на себестоимость добытой руды, с учетом этого влияния экономически обоснована целесообразная система разработки рудного уступа. Установлена производственная функция Северного карьера. По результатам ее анализа сформулированы рекомендации по сокращению рабочей силы и повышению объема производства.ru_RU
dc.description.sponsorshipThe authors express gratitude to everyone who favoured (directly or indirectly) the origination of the methodological approach being essentially innovative technological model to support competitiveness of mining enterprises. In particular, cooperation of the authors with the Department of Open-Pit Mining of the Dnipro University of Technology especially with Professor B.Yu. Sobko turned out to be determinative. The authors express kindly their thanks to Professor O.A. Temchenko from Kryvy Rih Economic Institute for his effective help rendered at the stage when scientific background of the general approach was being developed.ru_RU
dc.language.isoenru_RU
dc.publisherNational Mining Universityru_RU
dc.relation.ispartofMining of Mineral Deposits
dc.subjectmining and processing enterpriseru_RU
dc.subjectmanganese open pitsru_RU
dc.subjectproduction functionru_RU
dc.subjectcompetitivenessru_RU
dc.subjectproductru_RU
dc.titleTopical problems concerning both methods and economy to develop mineral depositsru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk330.34:336.02:338.1ru_RU
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15407/mining12.04.082
dc.citation.volume12
dc.citation.issue4
dc.citation.spage82
dc.citation.epage89


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record