Show simple item record

dc.contributor.authorSinchuk, I
dc.date.accessioned2019-01-10T15:21:27Z
dc.date.available2019-01-10T15:21:27Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn2415-3443
dc.identifier.issn2415-3435
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153609
dc.description.abstractPurpose. The purpose of the work is to study the system corporate features of electric-power consumption systems, the formation of applied scientific and methodological support, as well as economic and mathematical modeling tools to analyse the cost characteristics of the electric-power consumption. Methods. The research is based on the use of laws, patterns and categorical set. In the course of scientific research, the general scientific methods were used (comparison, generalization, analogue method, structural analysis and synthesis), methods of logical-theoretical analysis and special economic-mathematical methods. The official documents that reflect and regulate certain aspects of the power consumption system in the acquisition, processing and presentation of information were the normative basis of research. The materials of scientific conferences and seminars, the resources of the global Internet information system, the information from the State Statistics Service of Ukraine were used as information sources. The theoretical basis of research is confirmed by scientific works of domestic and foreign researchers in the field of power supply in a transition economy. The complex of regression and index methods, as well as models of electric-power consumption analysis are used to determine the transformational changes in the components of electric-power consumption. Findings. The parameters have been analysed of electric-power consumption in iron-ore enterprises of the Kryvyi Rih region. The process has been investigated of forming a system of models for solving the problem of the cost characteristics optimization of electric-power consumption. The system corporate features have been determined of the power consumption systems in iron-ore enterprises of the Kryvyi Rih region. The tools set has been formed of economic and mathematical modelling in order to analyse and assess the cost indicators of power consumption systems. The harmonization of modelling methods made it possible to determine the cost characteristics and prove the rationality of using the models, calculate the effective resources assignment, and make recommendations in accordance with rational management decisions on the formation of electric-power consumption. Originality. An innovative integrated approach to the formation of corporate models of electric-power supply systems has been proposed, which uses the index methodology in combination with the least modules methods. This approach allows to optimize electric-power costs and ensure rational management of electric-power consumption. Practical implications. The formation of corporate models is the basis for further research and the construction of multifactorial regression models, as well as models to predict the electric-power consumption. Practical experience in the use of the proposed methodology has proven its effectiveness in making management decisions to ensure optimal electric-power consumption characteristics.ru_RU
dc.description.abstractМета. Вивчення системних корпоративних характеристик систем електроспоживання, формування прикладного науково-методичного забезпечення та інструменти економіко-математичного моделювання з метою аналізу й вартісних характеристик електроспоживання. Методика. Дослідження засноване на використанні законів, закономірностей та категоричного апарату. У процесі наукових досліджень були використані загальні наукові методи досліджень (порівняння, узагальнення, метод аналогій, структурний аналіз та синтез), методи логіко-теоретичного аналізу, спеціальні економіко-математичні методи. Нормативною базою для дослідження були офіційні документи, що відображають та регулюють певні аспекти системи споживання енергії при зборі, обробці та представленні інформації. Як інформаційні джерела використані матеріали наукових конференцій та семінарів, ресурси глобальної інформаційної системи Інтернету, інформація Державної служби статистики України. Теоретичні основи дослідження, що обслуговуються науковими роботами вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі енергозабезпечення в перехідній економіці. Комплекс регресійних та індексних методів та моделей аналізу споживання електроенергії для визначення трансформаційних змін компонентів споживання електричної енергії. Результати. Проаналізовано параметри споживання електроенергії на залізорудних підприємствах Криворізького регіону. Досліджено процес формування системи моделей для вирішення проблеми оптимізації вартісних характеристик споживання електроенергії. Визначено системні корпоративні характеристики систем енергоспоживання залізорудних підприємств Криворізького регіону. Сформовано інструментарій економічного та математичного моделювання з метою аналізу та оцінювання показників вартості систем енергоспоживання. Гармонізація методів моделювання дозволила визначити вартісні характеристики та довести раціональність застосування моделей, розрахувати ефективний розподіл ресурсів, надати рекомендації відповідно до раціональних управлінських рішень щодо формування споживання електроенергії. Наукова новизна. Запропоновано інноваційний комплексний підхід до формування корпоративних моделей систем електропостачання, що полягає у використанні індексної методології в поєднанні з методами найменших модулів. Це дозволяє оптимізувати витрати електроенергії і забезпечити раціональне управління електроспоживанням. Практична значимість. Формування корпоративних моделей є основою для подальшого дослідження і побудови багатофакторних регресійних моделей та моделей для прогнозування споживання електроенергії. Практичний досвід використання запропонованої методології довели свою ефективність при прийнятті управлінських рішень з метою забезпечення оптимальних витратних характеристик споживання електроенергії.ru_RU
dc.description.abstractЦель. Изучение корпоративных характеристик систем электроснабжения, формирования прикладного научно-методического обеспечения и инструментария экономико-математического моделирования для анализа и стоимостных характеристик электропотребления. Методика. Исследование основано на использовании законов, закономерностей и категорического аппарата. В процессе научных исследований были использованы общие научные методы исследования (сравнение, обобщение, метод аналогий, структурный анализ и синтез), методы логико-теоретического анализа, специальные экономико-математические методы. Нормативной базой для исследования были официальные документы, отражающие и регулирующие определенные аспекты системы потребления энергии при сборе, обработке и представлении информации. Как информационные источники, использованные материалы научных конференций и семинаров, ресурсы глобальной информационной системы Интернета, информация Государственной службы статистики Украины. Теоретические основы исследования, обслуживаемых научными работами отечественных и зарубежных исследователей в области энергообеспечения в переходной экономике. Комплекс регрессионных и индексных методов и моделей анализа потребления электроэнергии для определения трансформационных изменений компонентов потребления электрической энергии. Результаты. Проанализированы параметры потребления электроэнергии на железорудных предприятиях Криворожского региона. Исследован процесс формирования системы моделей для решения проблемы оптимизации стоимостных характеристик потребления электроэнергии. Определены корпоративные характеристики систем энергопотребления железорудных предприятий Криворожского региона. Сформирован инструментарий моделирования с целью анализа и оценки показателей стоимости систем энергопотребления. Гармонизация методов моделирования позволила определить стоимостные характеристики и доказать рациональность применения моделей, рассчитать эффективное распределение ресурсов, дать рекомендации в соответствии с рациональными управленческими решениями по формированию потребления электроэнергии. Научная новизна. Предложен инновационный комплексный подход к формированию корпоративных моделей систем электроснабжения заключающийся в использовании методологии индексов в сочетании с методами наименьших модулей, что позволяет оптимизировать затраты электроэнергии и осуществить рациональное управление электропотреблением. Практическая значимость. Формирование корпоративных моделей является основой для дальнейшего исследования и построения многофакторных регрессионных моделей и моделей для прогнозирования потребления электроэнергии. Практический опыт использования предложенной методологии доказали свою эффективность при принятии управленческих решений с целью обеспечения оптимальных расходных характеристик потребления электроэнергии.ru_RU
dc.description.sponsorshipThe author expresses particular gratitude to T.M. Beridze, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, for consulting assistance in formulation of this scientific article.ru_RU
dc.language.isoenru_RU
dc.publisherNational Mining Universityru_RU
dc.relation.ispartofMining of Mineral Deposits
dc.subjectmodellingru_RU
dc.subjectelectric-power consumptionru_RU
dc.subjectindicatorsru_RU
dc.subjectresourcesru_RU
dc.subjectenterpriseru_RU
dc.titleHarmonization of modeling systems for assessing the electric-power consumption levels at mining enterprisesru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk622.012.2:658.26ru_RU
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15407/mining12.04.100
dc.citation.volume12
dc.citation.issue4
dc.citation.spage100
dc.citation.epage107


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record