Show simple item record

dc.contributor.authorGoncharenko, L
dc.contributor.authorRyzhakova, A
dc.contributor.authorSedova, N
dc.contributor.authorEfimov, I
dc.contributor.authorAkulinin, F
dc.date.accessioned2019-12-26T15:07:39Z
dc.date.available2019-12-26T15:07:39Z
dc.date.issued2019-12-30
dc.identifier.issn2415-3443
dc.identifier.issn2415-3435
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154694
dc.description.abstractPurpose is the analysis of world practice of applying the best available techniques to increase energy saving and energy efficiency of mining enterprises being the important factor of the economic development. Methods. The research methodology is based on the scientific approaches: historical-evolutionary, interdisciplinary, integration, process, and situational. Methods of retrospective, categorical, and system analysis as well as modeling have been applied. The analysis was performed on the basis of both initial information sources (original texts of legislative documents, strategies) and material of the international analytical organizations (International Energy Agency, World Bank) as well as the data of official statistical records. Findings. For the first time, different variants of the best available techniques in Japan, the USA, and the EU have been analyzed as well as the role of a state in applying institutional measures of energy efficiency support, including mining complex, and prospects of its use in the Russian Federation. It has been determined that energy efficiency is the effective and economically feasible tool in reaching sustainable development of the national economy. It has been demonstrated that energy saving and increased energy efficiency may reduce the needs in investment, raise industrial competitiveness and consumer welfare as well as improve environmental protection owing to the reduced greenhouse gas emissions and decreased air pollution. Energy efficiency growth has direct effect upon the industrial competitiveness; it can be achieved by means of innovations. Originality. Emphasis has been put on the key scientific and technical aspects and approaches stimulating increased energy efficiency in the developed countries under the effect of strong, coordinated, and consistent national policy in different sectors of economy. Practical implications. The carried-out analysis is useful in terms of the innovative and technological development of different industries of the Russian Federation in the context of its complicated cooperation with European countries and the USA, dependence on foreign technologies, and limited access to them.ru_RU
dc.description.abstractМета. Аналіз світового досвіду використання найкращих доступних технологій для підвищення енергозбереження та енергетичної ефективності гірничодобувних підприємств, які є важливими факторами інноваційного розвитку і економіки. Методика. В основі методології дослідження застосовані наукові підходи: історико-еволюційний, міждисциплінарний, інтеграційний, процесний і ситуаційний. Використано методики ретроспективного, категоріального, системного аналізу, моделювання. Аналіз виконувався на основі як первинних інформаційних джерел (оригінальні тексти законодавства, стратегій), так і на основі матеріалів міжнародних аналітичних організацій (Міжнародного енергетичного агентства, Світового банку), а також даних офіційного статистичного обліку. Результати. Вперше проаналізовані різні варіанти найкращих доступних технологій в Японії, США, ЄС, роль держави у застосуванні інституційних заходів підтримки енергоефективності, в тому числі у гірничодобувному комплексі, а також перспективи їх використання у Російській Федерації. Визначено, що енергоефективність є дієвим і рентабельним інструментом досягнення сталого розвитку економіки країни в цілому. Показано, що енергозбереження та підвищення енергоефективності може знижувати потребу в інвестиціях, збільшити конкурентоспроможність промисловості й добробут споживача, а також покращувати охорону навколишнього середовища, завдяки зниженню викидів парникових газів та зменшенню забруднення повітря. Підвищення енергоефективності безпосередньо впливає на конкурентоспроможність промисловості та може бути досягнуто за рахунок інновацій. Наукова новизна. Виділено ключові науково-технічні асп екти й підходи, що стимулюють підвищення енергоефективності в розвинених зарубіжних країнах під впливом сильної, скоординованої та послідовної політики держави у різних секторах економіки. Практична значимість. Проведений аналіз корисний у побудові інноваційного та технологічного розвитку різних галузей Російської Федерації в умовах її непростої взаємодії з країнами Європи і США, залежно від зарубіжних технологій та обмеженого доступу до них.ru_RU
dc.description.abstractЦель. Анализ мирового опыта использования наилучших доступных технологий для повышения энергосбережения и повышение энергетической эффективности горнодобывающих предприятий, которые являются важными факторами развития экономики. Методика. В основе методологии исследования применены научные подходы: историко-эволюционный, междисциплинарный, интеграционный, процессный и ситуационный. Использованы методики ретроспективного, категориального, системного анализа, моделирования. Анализ выполнялся на основе как первичных информационных источников (оригинальные тексты законодательства, стратегий), так и на основе материалов международных аналитических организаций (Международного энергетического агентства, Всемирного банка), а также данных официального статистического учета. Результаты. Впервые проанализированы различные варианты наилучших доступных технологий в Японии, США, ЕС, а также роль государства в применении институциональных мер поддержки энергоэффективности, в том числе в горнодобывающем комплексе, перспективы его использования в Российской Федерации. Определено, что энергоэффективность является действенным и рентабельным инструментом достижения устойчивого развития экономики страны в целом. Показано, что энергосбережение и повышение энергоэффективности может снижать потребность в инвестициях, увеличить конкурентоспособность промышленности и благосостояние потребителя, а также улучшать охрану окружающей среды, благодаря снижению выбросов парниковых газов и уменьшению загрязнения воздуха. Повышение энергоэффективности напрямую влияет на конкурентоспособность промышленности и может быть достигнуто за счет инноваций. Научная новизна. Выделены ключевые научно-технические аспекты и подходы, стимулирующие повышение энергоэффективности в развитых зарубежных странах под влиянием сильной, скоординированной и последовательной политики государства в различных секторах экономики. Практическая значимость. Проведенный анализ полезен в построении инновационного и технологического развития различных отраслей Российской Федерации в условиях ее непростого взаимодействия со странами Европы и США, зависимости от зарубежных технологий и ограниченного доступа к ним.ru_RU
dc.description.sponsorshipThis article was prepared as a part of the project section of the government contract as requested by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation on the subject formulated as “Development of Methodological Principles and Organizational Economic Mechanism of Strategic Management of Economic Security in Russia” (Assignment No. 26.3913.2017/4.6).ru_RU
dc.language.isoenru_RU
dc.publisherNational Mining Universityru_RU
dc.relation.ispartofMining of Mineral Deposits
dc.subjectenergy efficiencyru_RU
dc.subjectbest available techniquesru_RU
dc.subjectenergy securityru_RU
dc.subjectstrategyru_RU
dc.subjectinnovationsru_RU
dc.subjectmining enterprisesru_RU
dc.titleSurvey of the world practice of implementing energy-efficient technologies in terms of mining enterprisesru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk622.023.23ru_RU
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33271/mining13.04.063
dc.citation.volume13
dc.citation.issue4
dc.citation.spage63
dc.citation.epage71


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record