Show simple item record

dc.contributor.authorСокур, М.І.
dc.contributor.authorБілецький, В.С.
dc.contributor.authorСокур, І.М.
dc.date.accessioned2020-07-06T10:56:22Z
dc.date.available2020-07-06T10:56:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationСокур М.І. Відцентровий дезінтегратор з гідростатичною підвіскою розгінного ротора / М.І. Сокур, В.С. Білецький, І.М. Сокур // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2019. – Вип. 74(115). – С. 55-61ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155499
dc.description.abstractПостановка проблеми. Стаття стосується випробовування відцентрового дезінтег-ратора ЦД-10 з гідростатичною підвіскою розгінного ротора. Мета. Введення у науковий обіг дослідницької інформації щодо результатів випробу-вання дезінтегратора ЦД-10 для дроблення магнетитових руд, будівельних матеріалів і про-мислових відходів (пластин феритових магнітів). Методи і апаратура. Відцентровий дезінтегратор ЦД-10. Результати. Розроблена вітчизняна конструкція дезінтегратора відцентрового типу з гідростатичною підвіскою розгінного ротора. Проведені випробування дезінтегратора пі-дтвердили його достатню працездатність і надійність та можливість отримання необхід-них технологічних показників. Наукова цінність розробки. Випробувано інноваційну конструкцію відцентрованого дезінтегратора, особливістю якого є гідростатичний вузол підвіски ротора, який дозволяє зменшити дисбаланс ротора і вібраційні навантаження. Практичне значення. Встановлено високу ефективність застосування розробленої конструкції дезінтегратора ЦД-10 для дроблення магнетитових руд, будівельних матеріалів і промислових відходів. Науково-технічні розробки по гідростатичній підвісці розгінного ро-тора реалізовані при для дезінтегратора продуктивністю 5-10 т/год. Ключові слова: дроблення корисних копалин, дезінтегратор,відцентрова дробарка, ви-пробовування, технологічні показники.ru_RU
dc.description.abstractПостановка проблемы. Статья касается испытания центробежного дезинтеграто-ра ЦД-10 с гидростатической подвеской разгонного ротора. Цель. Введение в научный оборот исследовательской информации о результатах ис-пытания дезинтегратора ЦД-10 для дробления руд, строительных материалов и промыш-ленных отходов (пластин ферритовых магнитов). Методы и аппаратура. Центробежный дезинтегратор ЦД-10. Результаты. Разработана отечественная конструкция дезинтегратора центробеж-ного типа с гидростатической подвеской разгонного ротора. Проведенные испытания дез-интегратора подтвердили его достаточную работоспособность и надежность и возмож-ность получения необходимых технологических показателей. Научная ценность разработки. Испытано инновационную конструкцию центробеж-ного дезинтегратора, особенностью которого является гидростатический узел подвески ротора. Такой узел который позволяет уменьшить дисбаланс ротора и вибрационные нагрузки. Практическое значение. Установлена высокая эффективность применения разрабо-танной конструкции дезинтегратора ЦД-10 для дробления руд, строительных материалов и промышленных отходов. Научно-технические разработки по гидростатической подвеске разгонного ротора реализованы для дезинтегратора производительностью 5-10 т / час. Ключевые слова: дробление полезных ископаемых, дезинтегратор, центробежная дро-билка, испытания, технологические показатели.ru_RU
dc.description.abstractFormulation of the problem. The article concerns the test of a centrifugal disintegrator СD-10 with hydrostatic suspension of an accelerating rotor. Goal. Introduction into scientific circulation of research information on the results of testing the СD-10 disintegrator for crushing ores, building materials and industrial waste (ferrite magnet plates). Methods and equipment. Centrifugal disintegrator CD-10. Results. A domestic design of a centrifugal disintegrator with a hydrostatic suspension of an accelerating rotor has been developed. The tests of the disintegrator confirmed its sufficient perfor-mance and reliability and the ability to obtain the necessary technological indicators. Scientific value of development. The innovative design of the centrifugal disintegrator is tested, the feature of which is the hydrostatic rotor suspension assembly. Such a unit that allows you to re-duce the imbalance of the rotor and vibration loads. Practical value. The high efficiency of using the developed design of the CD-10 disintegrator for crushing ores, building materials and industrial waste has been established. Scientific and tech-nical developments on the hydrostatic suspension of an accelerating rotor are implemented for a dis-integrator with a productivity of 5-10 t/h. Key words: mineral crushing, disintegrator, centrifugal crusher, tests, technological indicators.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НГУru_RU
dc.subjectкафедра технологічного інжинірингу переробки матеріалівru_RU
dc.subjectзбагачення корисних копалин 2019ru_RU
dc.subjectпідготовчі процеси збагаченняru_RU
dc.titleВідцентровий дезінтегратор з гідростатичною підвіскою розгінного ротораru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk622.27:621.926.9ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record