Show simple item record

dc.contributor.authorNosal, Dmytro
dc.contributor.authorKonovalov, Serhii
dc.contributor.authorShevchenko, Volodymyr
dc.date.accessioned2022-05-02T16:09:01Z
dc.date.available2022-05-02T16:09:01Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.issn2415-3435
dc.identifier.issn2415-3443
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160347
dc.description.abstractPurpose. Establishing regularities of change in the injury probability and development of a methodology for determining the injury probability of coal mine workers to improve the occupational health and safety (OSH) management system efficiency. Methods. Methods of mathematical statistics and mathematical analysis were used in the data processing of coal mine workers’ injuries; probability theory and risk theory were applied for setting equations to determine the injury probability; correlation and regression analysis were used to determine the density and nature of the dependences reflecting changes in the injury probability. Findings. A calculator has been developed to compute the injury probability of an employee. This instrument distributes the probability into three “zones”: high probability – “red zone”, medium probability – “yellow zone”, and low probability – “green zone”. The injury probability for all employees of the mine administration was calculated. It was found that the closest relationship between the number of injuries and the calculated probability is observed for mining sites (medium probability) and for tunneling sites (high probability). For employees with a calculated high injury probability, in most cases, the causes of injury were objective and less dependent on employees themselves. For employees with a medium probability, the causes independent of and dependent on employees were approximately equally correlated. In the case of employees with a low probability, the main reasons were subjective – dependent on the employees themselves. For employees in the main operational sites (mining and tunneling), the cause of injury is directly related to the specifics of the production operations performed: the presence of loose space. Originality. For the first time, relationships were determined between the injury probability and the profession. We also established relationships between experience at the enterprise, age, marital status of an employee and the injury causes, as well as between the actual number of injuries and the calculated injury probability. Practical implications. A method for determining the injury probability of coal mine workers has been developed and implemented. The ways of improving the methods for calculating the injury probability are determined.uk_UA
dc.description.abstractМета. Встановлення закономірностей зміни ймовірності травматизму і розробка методики визначення ймовірності травматизму працівників вугільних шахт для підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці. Методика. Використано методи математичної статистики і математичного аналізу при обробці даних травматизму працівників вугільних шахт, теорії ймовірностей, теорії ризиків при завданні рівнянь для визначення ймовірності травматизму, кореляційного та регресійного аналізу при визначенні тісноти й характеру залежностей зміни ймовірності травматизму. Результати. Розроблено калькулятор розрахунку ймовірності травматизму працівника, який розподіляє ймовірність за трьома “зонами”: висока ймовірність – “червона зона”, середня ймовірність – “жовта зона”, низька ймовірність – “зелена зона”. Виконано розрахунок ймовірності травматизму всіх працівників шахтоуправління. Встановлено, що найбільша тисність зв’язку між кількістю травм і розрахованою ймовірністю спостерігається для добувних ділянок – для середньої ймовірності, для прохідницьких ділянок – для високої ймовірності. Для працівників з розрахованою високою ймовірністю травматизму в більшості випадків причини травми були об’єктивними і в меншій мірі залежали від самих працівників. Для працівників із середньою ймовірністю причини, які не залежать і залежні від працівників, співвідносилися приблизно порівну. У разі працівників з низькою ймовірністю основними причинами були суб’єктивні, тобто залежали від самих працівників. Для працівників центральних місць робіт (видобувні та підготовчі вибої) причини травм безпосередньо пов’язані зі специфікою виконуваних виробничих операцій: наявність незакріпленого простору для ГРОВ у лавах і на сполученнях, а також необхідність переміщення по виробках на значні відстані – для прохідників. Наукова новизна. Вперше визначено залежності між ймовірністю отримання травми та посадою, стажем, віком, сімейним станом працівника і причинами травми, а також між фактичною кількістю травм і розрахованою ймовірністю травматизму. Практична значимість. Розроблено та впроваджено методику визначення ймовірності травматизму працівників вугільних шахт. Визначено шляхи вдосконалення методики розрахунку ймовірності травматизму.uk_UA
dc.description.abstractЦель. Установление закономерностей изменения вероятности травматизма и разработка методики определения вероятности травматизма работников угольных шахт для повышения эффективности функционирования системы управления охраной труда. Методика. Использованы методы математической статистики и математического анализа при обработке данных травматизма работников угольных шахт, теории вероятностей, теории рисков при задании уравнений для определения вероятности травматизма, корреляционного и регрессионного анализа при определении тесноты и характера зависимостей изменения вероятности травматизма. Результаты. Разработан калькулятор расчета вероятности травматизма работника, который распределяет вероятность по трем “зонам”: высокая вероятность – “красная зона”, средняя вероятность – “желтая зона”, низкая вероятность – “зеленая зона”. Произведен расчет вероятности травматизма всех работников шахтоуправления. Установлено, что наибольшая теснота связи между количеством травм и рассчитанной вероятностью наблюдается для добычных участков – для средней вероятности, для проходческих участков – для высокой вероятности. Для работников с рассчитанной высокой вероятностью травматизма в большинстве случаев причины травмы были объективными и в меньшей степени зависели от самих работников. Для работников со средней вероятностью причины, не зависящие и зависящие от работников, соотносились примерно поровну. В случае работников с низкой вероятностью основными причинами были субъективные – зависящие от самих работников. Для работников основных участков работ (добычные и подготовительные забои) причины травм напрямую связаны со спецификой выполняемых производственных операций: наличие незакрепленного пространства для ГРОЗ в лавах и на сопряжениях, а также необходимость перемещения по выработкам на значительные расстояния – для проходчиков. Научная новизна. Впервые определены зависимости между вероятностью получения травмы и должностью, стажем, возрастом, семейным положением работника и причинами травмы, а также между фактическим количеством травм и рассчитанной вероятностью травматизма. Практическая значимость. Разработана и внедрена методика определения вероятности травматизма работников угольных шахт. Определены пути совершенствования методики расчета вероятности травматизма.uk_UA
dc.description.sponsorshipThe results of the article were obtained within the framework of the research performed at PJSC “DTEK Pavlohradvuhillia» and Institute Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherDnipro University of Technologyuk_UA
dc.relation.ispartofMining of Mineral Deposits
dc.subjectinjury probabilityuk_UA
dc.subjectcoal mineuk_UA
dc.subjectpositionuk_UA
dc.subjectageuk_UA
dc.subjectexperienceuk_UA
dc.subjectmarital statusuk_UA
dc.subjectinjury causesuk_UA
dc.subjectrelationshipsuk_UA
dc.titleDetermination of the injury probability among coal mine workersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk622.8.012.2:658.382.3uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33271/mining15.02.047
dc.citation.volume15
dc.citation.issue2
dc.citation.spage47
dc.citation.epage53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record