Now showing items 1-24 of 24

   Subject
   East Slavonic Historiographies, Great Lithuanian Princedom, ?.. [1]
   folklore, ethnography, rite, Y.P. Novitsky, culture, expeditions, people, Southern Ukraine,sources, poll, method. [1]
   historiographic process, historical and cultural context, historical memory and identity, [1]
   historiography, Ukraine, France, Jean Le Laboureur. [1]
   Second World War, the guerrilla movement, the Soviet underground resistance [1]
   Urban Governance, public order, reform of 1775 y. [1]
   V. Petrov, intellectual biography, archaeology, scythology, Scythian language. [1]
   «антикварний рух», Лівобережна Україна, історіографічний образ, наукова [1]
   Буджак, Кримське ханство, російсько-турецькі війни, політичний устрій. Budzhack, Crimean khanate, Russian-Turkish wars, pokitical regime. [1]
   В. Петров, інтелектуальна біографія, археологія, скіфологія, скіфська мова. [1]
   дворянин, маєток, поміщицьке господарство, землевласник, Катеринославська губернія. noble, estate, economy, landowner, Katerinoslav region [1]
   друга світова війна, партизанський рух, радянське підпілля, рух Опору. [1]
   загальносвітові ринки, глобальна монополія, єврозона, транснаціональні монополії, міжнародне економічне регулювання, національної фінансової системи, фінансова конфронтація. global markets, global monopoly, the eurozone, transnational monopolies, international economic regulation, the national financial system, financial confrontation. [1]
   Кам’янець-Подільський державний український університет, польська громада, професура, студенти-галичани, студенти-поляки, польське адміністрування, депортація, конвенція, політичні настрої. Kamyanets’-Podil’s’ky State Ukrainian university, Polish community, professors, Galician students, Polish students,Polish administration, deportation, convention, political attitudes [1]
   Криворізька єпархія, Онуфрій Гагалюк, церква. Diocese of Kryvyi Rih, Onufry Gagaliuk, church [1]
   міське управління, громадський порядок, реформа 1775 р. [1]
   НОП, кваліфікація вчителя, компетентності, учительська праця. ST, teacher qualifications, competence, a teacher job. [1]
   політичний імідж, легітимація політичної влади, політичні технології, комунікація, політика. political image, the legitimation of political power, political technologies, communication, politics [1]
   східнослов’янські історіографії, Велике князівство Литовське, [1]
   фольклор, етнографія, обряд, Я.П. Новицький, культура, експедиції,Південна Україна, джерело, опитування, метод. [1]
   історична антропологія, методологічні підходи, когнітивні чинники, пізнавальний напрямок, історичне пізнання. historical anthropology, methodological approaches, cognitive factors, cognitive direction, historical cognition. [1]
   історіографічний процес, історико-культурне середовище, історична пам’ять, [1]
   історіографія, Україна, Франція, Жан Ле Лабурер. [1]
   “antiquarian movement”, Left-bank Ukraine, historiographic image, scientific [1]