Collections in this community

Recent Submissions

 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

  Козир, Світлана; Козир, С.В.; Слєсарєв, Володимир; Слєсарєв, В.В.; Ус, Світлана; Ус, С.А.; Хом’як, Т.В. (2022)
  У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, представлено ...
 • ПРАКТИКУМ З ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ 

  Сторчай, В.Ф.; Коряшкіна, Л.С. (НТУ «ДП», 2021)
  Викладено основні відомості з теорії функцій комплексної змінної: комплексні числа та дії з ними, послідовності комплексних чисел, диференціювання та інтегрування функцій комплексної змінної, конформні відображення, інтеграл ...
 • Мій життєвий і творчий шлях : док.-худож. вид. 

  Табаченко, М. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Книга професора кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Табаченка Миколи Михайловича – це сповідь людини, життя якої вмістило кілька епох, спогади про сім'ю і ...
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів 

  Долгов, О. М.; Колосов, Д. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти рівня бакалавр за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», зокрема – дисципліні «Механічні властивості і конструкційна ...
 • Матеріалознавство 

  Бузило, В. І.; Сердюк, В. П.; Яворський, А. В.; Гайдай, О. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема – програмі дисципліни на вибір «Матеріалознавство». Розглянуто структуру й властивості, склад і будову ...
 • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина ІІ. 

  Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Викладено основні відомості про проходження сигналів через RC-ланцюжки, про частотні електронні фільтри, пасивні формуючі кола та розвинення сигналів у тригонометричний ряд Фур’є. Розглянуто реалізації найпростіших пасивних ...
 • Теорія електричних кіл та сигналів. Частина І. 

  Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Викладено основні відомості про кола постійного та змінного струму. Зокрема, наведено закони Кірхгофа, описано потенціальні діаграми в резистивних колах, розв’язано задачу зарядження та розрядження конденсатора у колах з ...
 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 124 Системний аналіз 

  Желдак, Тімур; Желдак, Т. А.; Хом’як, Тетяна; Хом’як, Т.В. (НТУ «ДП», 2021)
  Методичні рекомендації призначені для магістрів спеціальності 124 “Системний аналіз”, які виконують та оформлюють кваліфікаційну роботу. Містять вимоги до структури кваліфікаційної роботи. В додатках наведено зразки оформлення ...
 • Introduction to International Peace and Conflict Studies. Textbook 

  Muradov, Ibrahim (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  This textbook provides an introduction to International Peace and Conflict Studies. As the book is designed for undergraduate students, it delivers an outline of international peace and conflict studies. It primarily ...
 • Introduction to the Eurasian Studies. Textbook 

  Muradov, Ibrahim (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  This textbook provides an introduction to Eurasian Studies. As the book is designed for undergraduate students, it delivers an overview of political developments in Eurasia. The study primarily addresses Eurasianism as a ...
 • Конспект лекцій з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання». Частина І: «Електромагнітні перехідні процеси» для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

  Півняк, Г. Г.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Конспект лекцій описує теоретичні основи аналізу перехідних процесів в системах електропостачання при аварійних та анормальних режимах електричних мереж. Розкрито методи розрахунку струмів короткого замикання при симетричних ...
 • Опір матеріалів у прикладах та завданнях 

  Колосов, Д. Л.; Кіба, В. Я. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Розглянуто стисло теоретичний матеріал та наведено приклади розрахунку елементів конструкцій на міцність з використанням таблиць сортаменту для стандартних профілів.
 • Організаційно-процесуальні основи судово-економічної експертизи 

  Гресь, Н. Л.; Недоступ, К. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  У посібнику викладено теоретичні, організаційні та процесуальні питання економічної судової експертизи, а також проаналізовано її нормативно-правове забезпечення. Навчальний матеріал супроводжується завданнями ...
 • Надійність машин і комплексів 

  Запара, Є. С. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Наведено термінологію та поняття в галузі надійності машин. Викладено основні відомості математичної теорії надійності, подано методи визначення стандартизованих кількісних показників надійності технічних об’єктів. ...
 • Іженерні споруди 

  Інкін, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Навчальний посібник має десять розділів, у яких розглянуто основні осо- бливості будівництва різних видів інженерних споруд (цивільних, промисло- вих, гідротехнічних, лінійних і т. ін.) та їх взаємодії з ...
 • Інтелектуальне моделювання нелінійних динамічних процесів у системах керування, кібербезпеки, телекомунікацій 

  Корнієнко, В. І.; Гусєв, О. Ю.; Герасіна, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Розглянуто інтелектуальні методи обробки інформації: технології штучних нейронних мереж, методи та алгоритми їх навчання, архітектури побудови нейронних мереж та їх ефективність. Викладено основи нечіткої ...
 • Англійська мова: практикум з розвитку навичок перекладу в галузі гірництва 

  Бердник, Л. В.; Введенська, Т. Ю.; Нестерова, О. Ю. (Видавництво НТУ ДП, 2021)
  Містить близько 400 англомовних термінів з гірництва та геології з перекладом їх українською та російською мовами, тематичні фрази відповідно трьома мовами, навчально-тренувальні вправи, спрямовані на подолання ...
 • Прогресивні технології спорудження свердловин 

  Коровяка, Є. А.; Ігнатов, А. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2020)
  Запропоновано аналіз та подальший розвиток положень методик проектування прогресивних технологій спорудження свердловин. Показано можливий варіант компонування колони гнучких труб у поєднанні із забійними ...
 • Готуємося до олімпіади. Невизначені, визначені та невласні інтеграли 

  Сторчай, В. Ф. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Кожний розділ містить короткий виклад необхідного теоретичного матеріалу, вправи для самостійної роботи, вказівки та докладні розв’язання різного ступеня складності олімпіадних завдань. Особливу увагу ...
 • Готуємося до олімпіади. Многочлени 

  Сторчай, В. Ф.; Приходько, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2021)
  Навчальний посібник є унікальним (аналогів немає) зібранням задач, які пропонувалися з даної тематики на олімпіадах у різних країнах. Наведено близько 200 цікавих оригінальних задач з повним розв’язанням, ...

View more