Show simple item record

dc.contributor.authorПосунько, Людмила Миколаївна
dc.contributor.authorПосунько, Людмила Николпевна
dc.contributor.authorPosunko, L.
dc.date.accessioned2013-05-13T11:40:06Z
dc.date.available2013-05-13T11:40:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationПосунько Л.М. Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничих виробок при розширенні меж шахтних полів: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02/ Нац. гірничий ун-т.- Дніпропетровськ, 2010.- 19 с.- + CDen
dc.identifier.otherУДК 622.268
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/84
dc.descriptionДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – «Підземна розробка родовищ корисних копалин». Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2010.en
dc.descriptionДиссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 - «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2010.
dc.descriptionThe thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.15.02 - "Underground Mining". National Mining University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2010.
dc.description.abstractДисертація присвячена обґрунтуванню параметрів енергозберігаючих транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів. Вперше обґрунтована доцільність введення в діючі методики розрахунків темпів комбайнового проведення дільничних виробок коефіцієнта адаптації транспортно-технологічної системи, який синтезує технічні ресурси гірничопрохідницького і транспортного устаткування нового покоління з використанням надґрунтових канатних доріг як єдиного транспортного засобу в протяжних виробках, криволінійних в профілі і плані. В дисертації запропоновані і науково обґрунтовані параметри організації робіт, що дозволяють підвищити темпи проведення підготовчих виробок шляхом синхронізації витрат часу на виконання процесів кріплення і транспортування. На основі отриманих результатів запропонована методика вибору оптимальних параметрів енергозберігаючої транспортно-технологічної системи комбайнового проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів. Річний економічний ефект від впровадження рекомендацій складає 376 тис. грн.en
dc.description.abstractДиссертация посвящена обоснованию параметров энергосберегающих транспортно-технологических схем проведения участковых выработок при расширении границ шахтных полей. Технология комбайнового проведения выработок с применением проходческого и транспортного оборудования нового поколения впервые рассматривается как транспортно-технологическая система. Разработана модель повышения темпов комбайнового проведения выработок путем координации эксплуатационных параметров технологи-ческого и транспортного оборудования нового поколения, рекомендуемого для подготовки резервных запасов угля, расположенных в зонах влияния тектонических нарушений, с целью расширения границ шахтных полей и срока действия угольных предприятий. Впервые обоснована целесообразность введения в действующие методики расчетов темпов проведения участковых выработок, коэффициента адаптации транспортно-технологической системы, который устанавливает взаимосвязь между эксплуатационными параметрами проходческих комбайнов нового поколения и сроком оборачиваемости вагонеток при использовании напочвенных канатных дорог как единого транспортного средства в протяженных выработках, искривленных в профиле и плане. В диссертации представлены результаты экспериментальных исследований взаимодействия элементов транспортно-технологической системы, разработаны схемы адаптации транспортного оборудования в сложных условиях подготовки резервных запасов угля, прирезаемых дополнительно. Разработана методика обоснования параметров и схем организации комбайнового проведения подготовительных горных выработок, которая позволяет повысить темпы и снизить трудоемкость горнопроходческих работ при доработке запасов угля у границ шахтных полей и разработке засбросовых частей шахтного поля. На основе полученных результатов спроектированы технологические схемы комбайнового проведения подготовительных выработок с использованием напочвенных канатных дорог нового поколения для сложных горно-геологических условий Западного Донбасса. Результаты промышленных испытаний экспериментального образца напочвенной канатной дороги ДКНП-1,6 длиной 3360м позволили установить ее эксплуатационные параметры и область эффективного применения. При сокращении срока подготовки выемочных столбов с 10,2 до 7,6 месяцев за счет использования транспортно-технологических схем нового поколения и рациональной организации работ в участковых подготовительных выработках годовой экономический эффект составляет 376 тис. грн.
dc.description.abstractThe thesis is devoted to the parameters of transport and technological schemes of the district workings while expanding the borders of the mine fields. Technology Combine for roadway with a tunnel and transport equipment of new generation for is considered as transport-technological system firstly. The developed model allows us to establish the relationship between technological transport processes Combine workings during the preparation of a reserve stock of coal, adding on to the existing mine fields (located in the zones of influence of geological disturbances). Firstly the expediency of application the method of calculation of the rate of district workings of the ratio adaptation of transport-technological system, which establishes the relationship between the operational parameters of tunnel combines of a new generation and the turnaround term using the Soil cableways as a single vehicle in the extended workings, curved in profile and plan. Based on the obtained results are designed for complex mining and geological conditions of the Western Donbass, flow charts Combine the preparatory workings, using Soil lifts of a new generation. Methodical recommendations on the establishment the rate of turnover trucks to transport goods in extended workings, curved in profile and plan, the choice of rational parameters of rock mass storage and organization of the exchange-transport operations. Expected annual economic effect of implementing the recommendations – 376 thousands uah.
dc.language.isouken
dc.publisherВидавництво НГУen
dc.relation.ispartofseriesАвтореферати;A14088
dc.subjectкомбайнове проведення виробокen
dc.subjectнадійність транспортно-технологічної схемиen
dc.subjectкоефіцієнт адаптації обладнанняen
dc.subjectпровізна спроможність транспортних виробокen
dc.subjectкоефіцієнт обертальності вагонетокen
dc.subjectкомбайновое проведение выработокen
dc.subjectнадежность транспортно-технологической схемыen
dc.subjectкоэффициент адаптации оборудованияen
dc.subjectпровозная способность транспортных выработокen
dc.subjectкоэффициент оборачиваемости вагонетокen
dc.subjectcombine an excavationen
dc.subjectthe reliability of transport-technological schemeen
dc.subjectthe coefficient of adaptation of equipmenten
dc.subjectthe carrying capacity of transport workingsen
dc.subjectthe turnover ratio of trolleysen
dc.titleОбґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полівen
dc.title.alternativeОбоснование параметров транспортно-технологических схем проведения участковых выработок при расширении границ шахтных полейen
dc.title.alternativeSubstantiation of parameters of the transport-technological schemes of the workings with precinct expand the mine fieldsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record