Show simple item record

dc.contributor.authorБусигін, Борис Сергійович
dc.date.accessioned2013-06-04T08:21:24Z
dc.date.available2013-06-04T08:21:24Z
dc.date.issued2012-12-13
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/987
dc.descriptionРукопис закінчено 13 грудня 2012 року Результати роботи розглянуто науково-технічною радою, протокол № 3 від 14 грудня 2012 рокуru_RU
dc.description.abstractРЕФЕРАТ Звіт про НДР: 115 с., 40 рис., 4 додатки, 18 джерел. Об'єкт дослідження – вуглеводневі структури промислового значення в межах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Мета роботи – вдосконалення та адаптація до умов ДДЗ геоінформаційної технології інтегрованого аналізу різнорідних та різнорівневих геоданих з метою прогнозування нафтогазових покладів та створення прогнозних карт масштабу 1:50000, що відбивають перспективність окремих ділянок території південного схилу ДДЗ з точки зору вірогідності виявлення вуглеводневих структур промислового значення, розташованих в кристалічному фундаменті. При виконанні роботи використані методи геоінформаційного моделювання, обробки зображень, розпізнавання образів, обробки космічних знімків, обчислювальної геометрії, лінеаментного, кластерного аналізу, багатовимірного шкалювання та інших методів Data Mining. У результаті виконання науково-дослідної роботи по етапу за 2012 р. отримані наступні результати: – розроблено та вдосконалено теоретичні засади інтегрованого аналізу геолого-геофізичних даних та багатоканальних аерокосмічних геозображень з метою вирішення прогнозно-пошукових задач у масштабі 1:50000 та близьких до нього; – сформовано електронну базу даних та геоінформаційні моделі досліджуваних ділянок; – вдосконалено та адаптовано ГІС-технологію інтегрованого аналізу різнорідних та різнорівневих геоданих РАПІД для прогнозу і пошуків вуглеводневих об'єктів. Практична значимість роботи полягає у використанні її результатів в системі Міністерства екології та природних ресурсів України, а також в відомствах і організаціях, що займаються питаннями пошуків та розвідки родовищ нафти і газу та забезпеченням енергетичної безпеки України.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectГЕОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯru_RU
dc.subjectВУГЛЕВОДНЕВИЙ ОБ’ЄКТru_RU
dc.subjectКРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТru_RU
dc.subjectДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНАru_RU
dc.subjectЛІНЕАМЕНТНИЙ АНАЛІЗru_RU
dc.subjectІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕОДАНИХru_RU
dc.titleПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКА ВУГЛЕВОДНЕВИХ СТРУКТУР ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ В МЕЖАХ ДДЗ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ЗВІТ, заключний) тема ГП–445ru_RU
dc.typeTechnical Reportru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record