Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, M.
dc.date.accessioned2017-04-03T12:08:23Z
dc.date.available2017-04-03T12:08:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPawłowska M. Krakowsko-Lwowskie portrety naukowe profesorów fizyki doświadczalnej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, i ich księgozbiory // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали 6-ої міжнарод. наук.-практ. конф., 10-11 вересня 2015 р., Львів. - Львів, 2015. – С. 121-129.ru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/149055
dc.description.abstractW XIX i XX wieku do biblioteki Gabinetu Fizycznego, a później Zakładu Fizyki Doświadczalnej UJ, trafiły księgozbiory profesorów fizyki doświadczalnej, którzy swoją działalność naukową prowadzili zarówno we Lwowie, jak i w Krakowie. Są to książki naukowe zgromadzone przez czterech uczonych: Stefana Kuczyńskiego, Augusta Witkowskiego, Mariana Smoluchowskiego i Konstantego Zakrzewskiego – wybitnych fizyków, niezwykłych biory stały się przedmiotem badań proweniencyjnych prowadzonych na potrzeby niniejszego wystąpienia. Podczas komputerowego opracowywania książek w Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ zwrócono uwagę na olbrzymią wartość historyczną tych kolekcji. Obecnie możemy dołączyć jeszcze jeden wniosek: kolekcje profesorskie są odzwierciedleniem krakowsko-lwowskich życiorysów uczonych, pokazują ich indywidualne osiągnięcia naukowe i wskazują na związki uczonych ze środowiskami naukowym zarówno Krakowa, jak i Lwowa.ru_RU
dc.description.abstractIn the 19th and the 20th century, the library of the Physics Cabinet, later library of the Institute of Empire Physics, received book collections of experimental physics professors, who were leading their researches both in Krakow and Lviv. There are scientific books collected by four researchers: Stefan Kuczyński, August Witkowski, Marian Soluchowski and Konstanty Zakrzewski – talented physicists, extraordinary researchers. It is no wonder that these collections turned out to be the object of principle of provenance our paper. During computerization of books in the Library of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science at the Jagiellonian University special attention was drawn to the enormous historic value of these collections. Nowadays we can add one more conclusion: professors' collections are describing works and biographies of researchers from Krakow and Lviv, indicate their personal achievements and relationships with scientific environments of both cities. Keywords: Library of Physics Jagiellonian University, Stefanru_RU
dc.description.abstractУпродовж ХІХ і ХХ ст. до бібліотеки кабінету фізики, пізніше – кафедри експериментальної фізики Яґеллонського університету надходили книжкові колекції діячів науки, які проводили свою дослідницьку діяльність у Львові та Кракові. Це зібрання наукової літератури чотирьох учених: Стефана Кучинського, Августа Вітковського, Мар’яна Смолуховського і Костянтина Закжевського – відомих фізиків і цікавих особистостей. Під час комп’ютерного опрацювання і дигіталізації увагу привернула велика цінність цих видань. При підготовці доповіді проведено дослідження провенієнцій. Колекції професорів віддзеркалюють краківсько-львівські сторінки біографій учених, показують їхні індивідуальні досягнення і особливості зв’язків і взаємин у науковому середовищі двох міст.ru_RU
dc.language.isoplru_RU
dc.subjectАвгуст Вітковськийru_RU
dc.subjectАвгуст Витковскийru_RU
dc.subjectКонстантин Закжевскийru_RU
dc.subjectКонстянтин Закжевськийru_RU
dc.subjectМар'ян Смолуховськийru_RU
dc.subjectСтефан Кучинськийru_RU
dc.subjectдослідження провенієнціїru_RU
dc.subjectисследование провениенцииru_RU
dc.subjectBiblioteka Wydziału Fizykiru_RU
dc.subjectAstronomii i Informatyki Stosowanej UJru_RU
dc.subjectStefan Kuczyńskiru_RU
dc.subjectAugust Witkowskiru_RU
dc.subjectMarian Smoluchowskiru_RU
dc.subjectKonstanty Zakrzewskiru_RU
dc.subjectbadania proweniencyjne księgozbiorówru_RU
dc.subjectLibrary of Physics Jagiellonian Universityru_RU
dc.subjectStefan Kuczyńskiru_RU
dc.subjectAugust Witkowskiru_RU
dc.subjectMarian Smoluchowskiru_RU
dc.subjectKonstanty Zakrzewskiru_RU
dc.subjectprinciple of provenanceru_RU
dc.titleKrakowsko-Lwowskie portrety naukowe profesorów fizyki doświadczalnej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, i ich księgozbioryru_RU
dc.title.alternativeScientific portraits of experimental physics professors from Krakow and Lviv in the 19th and the first half of the 20th centuryru_RU
dc.title.alternativeКраківсько-Львівські наукові портрети професорів фізики ХІХ – першої половини ХХ ст. та їхні книжкові зібранняru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk027.7ru_RU
dc.identifier.udk53ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record