• Інформаційні системи в економіці та державному управлінні 

   Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
   Розглянуто основні принципи побудови та експлуатації інформаційних систем, які працюють в економіці, банківській справі, страхуванні, державному управлінні, що забезпечують безпаперове ведення фінансових операцій будь-яких ...
  • Комп`ютерні мережі та комунікації 

   Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
   В посібнику показано порядок роботи та можливості використання програм різних типів при роботі в локальних та глобальних мережах. Основну увагу приділено сучасним Інтернет-технологіям пошуку, обробки та пересилання економічної ...
  • Математичне програмування 

   Демиденко, М. А. (Видавництво НГУ, 2005)
   Викладено основи математичного програмування - науки, що займається оптимізаційними методами, які слугують кількісним обґрунтуванням оптимальних управлінських рішень в економіці. Розглянуто основні поняття і методологічні ...
  • Експлуатаційні розрахунки транспортних комплексів 

   Ренгевич, О. О.; Денищенко, О. В. (Видавництво НГУ, 2005)
   Викладено методику експлуатаційних розрахунків транспортних комплексів залічзничого, автомобільного, конвеєрного і скіпового транспорту, що виконуються з метою вибору із серійних промислових машин устаткування відповідних ...
  • Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць 

   Пістунов, І. М.; Лобова, Н. В. (Видавництво НГУ, 2005)
   Подано теорію та приклади розв’язання задач з розрахунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин. Основи математичної статистики містять визначення числових характеристик та ...
  • Усовершенствование технологии добычи железных руд из охранных целиков 

   Хоменко, О. Е. (Видавництво НГУ, 2007)
   Монография посвящена вопросам обоснования рациональных параметров технологии горных работ в охранных целиках технологических и хозяйственных объектов для конкретных геотехнологических условий Криворожского бассейна. В ...
  • Розрахунок шахтного локомотивного транспорту 

   Ренгевич, О. О.; Коптовець, О. М.; Дьячков, П. А.; Коровяка, Є. А.; Яворська, В. В. (Видавництво НГУ, 2007)
   Основою книги є навчальний посібник "Расчет щахтного электровозного транспорта". Окрім переробки та перекладу на українську мову, авторами доповнено методику розрахунку локомотивної відкатки дизелевозами та гіровозами, ...
  • Збірник задач з дісципліни "Основи теорії транспорту" 

   Біліченко, М. Я.; Коровяка, Є. А.; Расцвєтаєв, В. О. (Видавництво НГУ, 2007)
   Посібник рекомендується для використання викладачам при складанні індивідуальних завдань, білетів, тестів поетапного (поблочного) і кінцевого діагностування знань і умінь, а студентам - при самостійному вивченні курсу.
  • Інформатика для економістів 

   Кочура, Є. В.; Пістунов, І. М.; Лєпа, Р. М.; Демиденко, М. А.; Борщ, Т. В.; Рогов, Ю. І. (Наука і освіта, 2007)
   Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби ...
  • Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні 

   Пістунов, І. М.; Пістунова, К. І. (Видавництво НГУ, 2007)
   В навчальному посібнику подано основний порядок створення інвестиційного проекту, перелік не фінансових критеріїв вибору, основні коефіцієнти, що характеризують інвестиційний проект, теорію цінних паперів і, на підставі ...
  • Проектування інформаційних систем 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2008)
   Розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, використання CASE-методу автоматичного проектування. Посібник містить приклади вирішення задач ...
  • Функції декількох змінних, інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди для економістів з розрахунками на комп'ютері 

   Полінський, О. М.; Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2008)
   Навчальний посібник містить теорію, приклади розв’язування та індивідуальні завдання для закріплення отриманих знань студентів з дисципліни «Математика для економістів» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра ...
  • Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студ. спец. 7.050102 "Економічна кібернетика" 

   Пістунов, І. М.; Борщ, Т. В. (Видавництво НГУ, 2008)
   Подано методичні рекомендації з усіх видів навчальних занять, виконання практичних, індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційний менеджмент» освітньокваліфікаційної програми підготовки ...
  • Елементарна математика, лінійна та векторна алгебра для економістів з розрахунками на комп'ютері 

   Полінський, О. М.; Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2008)
   Навчальний посібник містить теорію, приклади розв’язування та індивідуальні завдання для закріплення отриманих знань студентів з дисципліни «Математика для економістів» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра ...
  • Комп'ютерні мережі та WEB-дизайн 

   Пістунов, І. М.; Пашова, Т. М.; Мороз, С. І. (Наука і освіта, 2008)
   У посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти функціонування локальних та глобальних мереж, розкрито можливості та порядок роботи з мережними комп’ютерними програмами. Основну увагу приділено сучасним Інтернет-технологіям ...
  • Кластерний аналіз в економіці 

   Пістунов, І. М.; Антонюк, О. П.; Турчанінова, І. Ю. (Видавництво НГУ, 2008)
   Розглянуто теоретичні і практичні аспекти кластерного аналізу, такі як: розрахунок відстаней між економічними об’єктами, принципи поєднання їх у кластери, прийоми віднесення нових об’єктів до існуючих кластерів, порядок ...
  • Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт 

   Біліченко, М. Я.; Денищенко, О. В. (Видавництво НГУ, 2008)
   Основа другого видання цього посібника - підручник "Транспорт на гірничих підприємствах". Це друге видання, порівняно з першим, перероблено та доповнено, а також більш пристосовано для можливості використання при самостійному ...
  • Аналітична геометрія, границі, диференціальне числення для економістів з розрахунками на комп'ютері 

   Полінський, О. М.; Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2008)
   Навчальний посібник містить теорію, приклади розв’язування та індивідуальні завдання для закріплення отриманих знань студентів з дисципліни «Математика для економістів» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки ...
  • Методи прийняття управлінських рішень в економіці 

   Пістунов, І. М.; Турчанінова, І. Ю.; Антонюк, О. П. (Видавництво НГУ, 2008)
   Подано теорію експертних оцінок, методи математичного програмування, прийоми прогнозування економічних процесів, методи імітаційного моделювання при вирішенні задач прийняття рішень. Посібник містить приклади вирішення ...
  • Огрунтування напрямів удосконалення технології розробки тонкожильних золоторудних родовищ України 

   Коровяка, Є. А. (Видавництво НГУ, 2008-03-27)
   Монографія присвячена питанням обгрунтування параметрів технології підземної розробки тонкожильних крутопадаючих золоторудних родовищ в умовах Українського кристалічного щита. Запропоновано ресурсозберігаючі технологічні ...