Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету" зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 19 травня 2003 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7070 від 18.03.2003. Журнал включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.12.03. № 1-05/10).

Collections in this community

Recent Submissions

View more