Recent Submissions

 • Моделювання механізму бюджетування на підприємствах гірничо - металургійного комплексу 

  Ращупкіна, В. М. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  У статті запропоновані заходи щодо моделювання механізму бюджетування, який забезпечить єдність підходів, оцінок, ефективне управління фінансово-господарською діяльністю, мінімізацію витрат, активізацію господарської ...
 • Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні 

  Пахомов, Ю. М. ("Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-04-01)
  В статті розглядаються причини функціонування низько технологічної економічної моделі України. Реформування науково-технічного комплексу національної економіки пов’язується із здійсненням системи заходів в економічній, ...
 • Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування 

  Єрмошкіна, О. В. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  Розглянуті питання вдосконалення моніторингу фінансових потоків промислових підприємств, оцінки їх впливу на фінансовий потенціал регіону та встановлення ознак вилучення капіталу. Визначені інструменти стимулювання спрямування ...
 • Управління ризиком при розробці фінансової стратегії підприємства 

  Пілецька, С. Т. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  У статті на основі принципів побудови системи управління ризиками обґрунтовано механізм управління ними при формуванні фінансової стратегії підприємства
 • Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки 

  Чорнобаєв, В. В. ("Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-04-01)
  На основі огляду досліджень вітчизняних вчених, аналізу ситуації в Україні щодо інноваційно-інвестиційної діяльності, автором виявлено основні проблеми, які виникають на шляху здійснення інноваційних інвестицій
 • Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт 

  Бардась, А. В. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  В роботі розглянуто питання економічної оцінки запасів вугілля і наслідків їх втрати. Для визначення конкурентоздатності шахт запропоновано модифіковану модель конкурентних сил М.Портера. Також надано рекомендації стосовно ...
 • Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики 

  Радченко, В. П. (Экономический вестник Национального горного университета, 2009-03-01)
  В статье анализируется сущность и функции категории «человеческий капитал сельской экономики», рассматривается роль и задачи маркетинга как управленческого инструмента в процессе преобразования человеческих ресурсов сельской ...
 • Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави 

  Литвиненко, Н. І. ("Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-04-01)
  У статті розглядається взаємозв’язок між інституціональною структурою суспільства та економічною безпекою держави. Виділено інститути, які мають найбільший вплив на економічну безпеку держави.
 • К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования 

  Тропинова, Е. А. (Экономический вестник Национального горного университета, 2009-04-01)
  В статье в качестве критерия для сравнительной оценки инновационных проектов предлагается внутренняя структура данного проекта, на этой основе дается классификация образовательных инновационных проектов и анализируется их ...
 • Позиціонування України в глобальній економіці 

  Ходжаян, А. О. ("Економічний вісник Національного гірничого університету", 2009-04-01)
  Проаналізовано проблеми і перспективи інтеграції економіки України в світові товарні ринки; визначено місце і конкурентні позиції національної економіки в глобальному середовищі. Обґрунтовано необхідність зменшення залежності ...
 • World economic recession vs. Labour market globalization 

  Wójcik, D.; Hetmańczuk, A. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  Стаття присвячена оцінці впливу глобалізації і світової кризи на розвиток польської економіки. Визначено тенденції розвитку ринку праці в країнах Європейської спільноти. Проаналізовано роль держави у регулюванні процесів ...
 • Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ 

  Скоробогатов, А. С. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  В статье инновации рассматриваются как порождение определенного типа культуры. Проводится анализ институтов, поощряющих инновационную активность, доказывается ограниченность концепции второй экономической революции в ...
 • Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності 

  Алсуф'єва, О. О. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-04-01)
  Сутність взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності у статті визначається з урахуванням трансформації творчого зерна у суспільне надбання, що пов’язане з узгодженням економічних інтересів на всіх рівнях НІС; наводиться ...
 • Opportunities and threats related to labour market globalization 

  Majkut, R. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-06-01)
  The article considers different aspects of globalization and its consequences for national labour markets. The main forces of globalization process are analyzed. The main factors of the process are explored. The author ...
 • Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки 

  Пилипенко, Г. М.; Пилипенко, Ю. І. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-06-01)
  В статті аналізуються інноваційні теорії з огляду на можливість їх використання у якості методологічної основи дослідження інноваційної сфери. Розглядаються інституціональні умови, за яких може бути ефективно реалізована ...
 • Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості 

  Дучинська, Н. І.; Дучинський, П. І. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-06-01)
  Нагромадження капіталу охарактеризовано як процес відтворення фізичного, людського, інтелектуального, соціального та інших сучасних форм капіталу. Зроблено висновок про необхідність активізації державного регулювання ...
 • Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса 

  Архипов, А. Ю. (Економічний вісник Національного гірничого університету, 2009-06-01)
  В статье рассматривается состояние экономики России перед началом мирового экономического кризиса, анализируются направления ее реформирования в посткризисный период. Основное внимание обращается на формы и методы ...
 • О потерянных возможностях европейской интеграции 

  Молдован, Д. (2009-06-01)
  В статье анализируются сравнительные издержки и выгоды вхождения республики Молдовы в Европейский Союз, указывается на необходимость формирования в общественном сознании привлекательного образа общеевропейской модели ...
 • Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты 

  Бартосик Л. (2009-06-01)
  В статті розглянуто особливості функціонування банківської системи Польщі. Проаналізовано роль іноземного капіталу у формуванні фінансового сектору цієї країни та інших країн ЄС. Specific issues of Polish banking system ...