Show simple item record

dc.contributor.authorCheberiachko, S
dc.contributor.authorCheberiachko, Yu
dc.contributor.authorSotskov, V
dc.contributor.authorTytov, O
dc.date.accessioned2018-10-09T13:21:24Z
dc.date.available2018-10-09T13:21:24Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn2415-3443
dc.identifier.issn2415-3435
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153083
dc.description.abstractPurpose. Setting of the work environment of workers at mining enterprises during thin coal seams extraction influence on the character and the rate of their aging by determination of the biological age and estimation of the occupational diseases development risk value. Methods. The hygienic estimation of the work environment and the occupational diseases development risk value have been determined according to known standard techniques. The approach developed at the Institute of Herontology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine has been used for determination of the miners biological age. The aggregate dust load in the air of mining developments has been determined by “АЕRА” respirator. The following equipment has been used for estimation of the human functional state: “Nissei DS-1902” and “Omron M10-IT” tonometers, “Maniquick MQ-160” infrared contactless thermometer, “VМ-150” medical balance. Sampling in the miners breathing zone has been made by “АFА-20” analytical filters. The research results processing has been fulfilled by the method of statistical analysis. Findings. The exceeding of the maximum permissible rates of adverse factors for miners, such as dust, noise and vibration has been set. The work environment is featured by the constant uncomfortable position of miners bodies and the sufficient loading level. It is determined, that the maximum risk of occupational diseases development is connected with the dust and the static loading factors. The work in such conditions leads to rising of the miners aging rate. Thus, the aging rate is equal to 7 years while having 28.3 years of average age for less than 10 years of service length, and correspondingly 9 years for more than 10 years of service length. The exceeding of the biological age on the calendar age is 15 years in average after the shift. Originality. The character of interrelation between the complex of harmful factors, the occupational diseases development risk and the workers aging rates has been set in the conditions of thin coal seams extraction. Practical implications. It is necessary to change the working and recreation modes of miners and to guarantee the work for not more than 4 hours with obligatory breaks for rest, in order to enhance the life time of the miners occupied at coal-face works on the thin coal seams extraction.ru_RU
dc.description.abstractМета. Встановлення впливу умов праці робітників гірничих підприємств при розробці тонких вугільних пластів на характер і темп їх старіння шляхом визначення біологічного віку та оцінки величини ризику виникнення професійних захворювань. Методика. Гігієнічну оцінку умов праці та величину ризику виникнення професійних захворювань визначали за відомими нормативними методиками. Для розрахунку біологічного віку гірників був використаний підхід, розроблений в Інституті геронтології Академії медичних наук України. Загальну концентрацію пилу в повітрі гірничих виробок визначали за допомогою аспіратора “АЕРА”. Для оцінки функціонального стану людини використана наступна техніка: тонометр “Nissei DS-1902” та “Omron M10-IT”, інфрачервоний безконтактний термометр “Maniquick MQ-160”, ваги медичні “ВМ-150”. Відбір проб у зоні дихання гірників здійснювався аналітичними фільтрами “АФА-20”. Обробка результатів досліджень проводилась за допомогою методу статистичного аналізу. Результати. Встановлено перевищення гранично допустимих показників несприятливих факторів для гірників – пилу, шуму та вібрації. Умови праці характеризуються постійним незручним положенням тіла робітників та значним рівнем навантаження. Визначено, що найбільший ризик виникнення професійних захворювань пов’язаний з пилом та статичним навантаженням, а робота в таких умовах призводить до збільшення темпу старіння гірників. Так, при стажеві роботи менше 10-ти років при середньому календарному віці 28.3 років темп старіння склав 7 років, а при стажеві роботи більше 10-ти років цей показник склав близько 9 років. Перевищення біологічного віку над календарним після зміни в середньому становить 15 років. Наукова новизна. В умовах розробки тонких вугільних пластів встановлено характер взаємозв’язку між комплексом шкідливих факторів, ризиком виникнення професійних захворювань та темпами старіння робітників. Практична значимість. Для збільшення тривалості життя робітників, задіяних на очисних роботах при розробці тонких вугільних пластів, необхідно переглянути режими роботи й відпочинку та забезпечити їх роботу не більше 4 годин із обов’язковими перервами на відпочинок.ru_RU
dc.description.abstractЦель. Установление влияния условий труда рабочих горных предприятий при разработке тонких угольных пластов на характер и темп их старения путем определения биологического возраста и оценки величины риска возникновения профессиональных заболеваний. Методика. Гигиеническую оценку условий труда и величину риска возникновения профессиональных заболеваний определяли по известным нормативным методикам. Для расчета биологического возраста горняков был использован подход, разработанный в Институте геронтологии Академии медицинских наук Украины. Общую концентрацию пыли в воздухе горных выработок определяли с помощью аспиратора “АЭРА”. Для оценки функционального состояния человека использована следующая техника: тонометр “Nissei DS-1902” и “Omron M10-IT”, инфракрасный бесконтактный термометр “Maniquick MQ-160”, весы медицинские “ВМ-150”. Отбор проб в зоне дыхания горняков осуществлялся аналитическими фильтрами “АФА-20”. Обработка результатов исследований проводилась с помощью метода статистического анализа. Результаты. Установлено превышение предельно допустимых показателей неблагоприятных факторов для горняков – пыли, шума и вибрации. Условия труда характеризуются постоянным неудобным положением тела рабочих и значительным уровнем нагрузки. Определено, что наибольший риск возникновения профессиональных заболеваний связан с пылью и статической нагрузкой, а работа в таких условиях приводит к увеличению темпа старения горняков. Так, при стаже работы не менее 10-ти лет при среднем календарном возрасте 28.3 года темп старения составил 7 лет, а при стаже работы более 10-ти лет этот показатель составил около 9 лет. Превышение биологического возраста над календарным после изменения в среднем составляет 15 лет. Научная новизна. В условиях разработки тонких угольных пластов установлен характер взаимосвязи между комплексом вредных факторов, риском возникновения профессиональных заболеваний и темпами старения рабочих. Практическая значимость. Для увеличения продолжительности жизни рабочих, задействованных на очистных работах при разработке тонких угольных пластов, необходимо пересмотреть режимы работы и отдыха и обеспечить их работу не более 4 часов с обязательными перерывами на отдых.ru_RU
dc.description.sponsorshipThe research is carried out within the framework of scientific topics GP-497 (No. 0117U006753) “Resource-saving geotechnical and hydrodynamic parametrization of the extraction of low-capacity mineral raw materials in an technogenically loaded environment”, financed by the state budget of Ukraine.ru_RU
dc.language.isoenru_RU
dc.publisherNational Mining Universityru_RU
dc.relation.ispartofMining of Mineral Deposits
dc.subjectharmful industrial factorsru_RU
dc.subjectthin coal seamsru_RU
dc.subjectbiological ageru_RU
dc.subjectminerru_RU
dc.subjecthygienic requirementsru_RU
dc.titleAnalysis of the factors influencing the level of professional health and the biological age of miners during underground mining of coal seamsru_RU
dc.typeArticleru_RU
dc.identifier.udk612.1 053 + 613.6:669ru_RU
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15407/mining12.03.087
dc.citation.volume12
dc.citation.issue3
dc.citation.spage87
dc.citation.epage96


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record