Now showing items 1-20 of 25

  • Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. 

   Цвіркун, Л. І.; Євстігнєєва, А. А.; Панферова, Я. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимоги до складових курсового проекту з програмування ...
  • Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу 

   Денищенко, О. В.; Барташевський, С. Є.; Коровяка, Є. А.; Ширін, Л. Н. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 ...
  • Models and methods of making decisions: a coursebook 

   Us, Svitlana A.; Koriashkina, Larysa S.; Zuyenok, Iryna I (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   This coursebook covers the materials within the content of “Decision-making theory” Syllabus, designed for undergraduate students specialized in Systems Analysis. It encompasses main concepts and foundations ...
  • Облік і звітність в оподаткуванні 

   Гресь, Н. Л.; Недоступ, К. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Посібник містить матеріали навчально-методичного забезпечення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», зокрема ведення семінарських і практичних занять, перелік питань для підсумкового контролю, ...
  • Математика 1 

   Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Фомичов, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Розглянуто лінійну алгебру, векторну алгебру, аналітичну геометрію, теорію границь, диференціювання та дослідження функції однієї змінної, функції багатьох змінних. Викладено набір загальних теоретичних ...
  • Практикум з векторної алгебри 

   Уланова, Н. П.; Приходько, В. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Викладено основні елементи векторної алгебри. Наведено детальне розв’язання типових задач. Запропоновано зразки аудиторних занять та завдань для самостійної роботи. Матеріал доповнено варіантами домашніх ...
  • Економічні основи управління організацією 

   Трифонова, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» та програмі дисципліни «Економічні основи управління організацією». Викладено систематизовані науково-теоретичні ...
  • Технічна електродинаміка 

   Горєв, В. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Описано математичні основи технічної електродинаміки, її базові постулати та фундаментальні наслідки з них. Розглянуто найвідоміші аналітично розв’язувані задачі технічної електродинаміки. Навчальний ...
  • Theory of adaptive filtration: tutorial 

   Gusev, O. Yu.; Gorev, V. M.; Korniienko, V. I. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Theoretical fundamentals of construction and parameters of adaptive filters as well as their practical use are considered. Attention is also paid to the structure and the use of frequency filters. The tutorial is ...
  • Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень: монографія 

   Малієнко, А. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Сформульовано основні напрями підтримки процесу оперативного керування технологічними процесами диспетчером вугільної шахти на основі комплексної моделі системи прийняття рішень диспетчером у системі ...
  • Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації 

   Заславський, О. М.; Соснін, К. В.; Зибалов, Д. С.; Славінський, Д. В.; Воскобойник, Є. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації: підруч. / О.М. Заславський, К.В. Соснін, Д.С. Зибалов, Д.В. Славінський, Є.К. Воскобойник; М-во освіти та науки України, ...
  • Хімія: тестові завдання 

   Свєткіна, Ю. О.; Нетяга, О. Б.; Тарасова, Г. В.; Лисицька, С. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   У посібнику коротко розглянуто основні аспекти загальної, неорганічної, фізичної та аналітичної хімії, вивчення яких викликає в студентів труднощі. Детально з’ясовано суть типових завдань з усіх ...
  • Публічне управління в умовах децентралізації влади 

   Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Тимошенко, Л. В.; Романюк, Н. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування децентралізації як складного інструменту державного управління, проаналізовано використання різноманітних типів і форм децентралізації в різних країнах світу; ...
  • Технічні засоби автоматизації 

   Ткачов, В. В.; Стаднік, М. І.; Шевченко, В. І.; Козарь, М. В.; Карпенко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
   Викладено основні поняття та визначення автоматики, фізичні принципи роботи первинних перетворювачів, вимоги до датчиків, схеми, конструкції та параметри датчиків, їх переваги й недоліки, а також галузі застосування. ...
  • Публічне управління в умовах децентралізації влади 

   Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Тимошенко, Л. В.; Романюк, Н. М. (Видавництво НТУ «ДП», 2019)
   Висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування децентралізації як складного інструменту державного управління, проаналізовано використання різноманітних типів і форм децентралізації в різних країнах світу; розглянуто ...
  • Організація діяльності органів державної влади 

   Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Чорнобаєв, В. В.; Шаповал, В. А. (Видавництво НТУ «ДП», 2019)
   Зміст навчального посібника сприяє формуванню дисциплінарних, основних та похідних професійних компетентностей магістрів з публічного управління та адміністрування, забезпечує виконання вимог освітньо-професійної ...
  • Формування персоналу органів місцевого самоврядування 

   Вагонова, О. Г.; Горпинич, О. В.; Ісіков, С. М.; Касьяненко, Л. В. (Видавництво НТУ «ДП», 2019)
   Узагальнено сучасний стан служби в органах місцевого самоврядування України та зарубіжний досвід формування кадрових структур управління місцевим самоврядуванням; визначено особливості, проблеми та напрями удосконалення ...
  • Логічні та статистичні основи критичного мислення 

   Пістунов, І. М.; Антонюк, О. П. (Видавництво НТУ ДП, 2019)
   Навчальний посібник містить відомості про основні положення формальної логіки у її застосуванні до прийомів методики критичного мислення. Подано перелік деяких особливостей сприйняття інформації, наведено ...
  • Конспект лекцій з дисципліни "Економічна математика" 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ ДП, 2019)
   Конспект лекцій базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисциплін «Економічна математика» та «Фінансово-економічні розрахунки на ...
  • Моделі економічного зростання 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ ДП, 2019)
   У посібнику подано основні поняття, опис існуючих моделей економічного зростання, індивідуальні завдання для студентів-магістрів економічних спеціальностей. Розглянуто моделі Харрода, Харрода-Домара, ...