Show simple item record

dc.contributor.authorКовбик, К. М.
dc.date.accessioned2022-10-26T09:58:51Z
dc.date.available2022-10-26T09:58:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationКовбик К. М. Визначення виходу фракційного матеріалу при руйнуванні мартитових руд струменями води в залежності від напряму їх зрізання / К. М. Ковбик // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – № 69. – С. 35-42.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161826
dc.description.abstractМетою статті є висвітлення основних результатів виконаних дослідів з руйнування мартитових руд методом свердловинного гідроруйнування по їх нашаруванню. Оскільки в результаті виконаного аналізу літературних джерел встановлено, що деяка частина покладів Криворізького залізорудного басейну придатна до гідромоніторної виїмки. Розгляд способу впровадження технологій гідромеханізації гірничих робіт в умовах Криворізького залізорудного басейну є актуальним питанням. Методика досліджень. З використанням експериментальних установок провести досліди з руйнування шарів мартитових руд, поступово збільшуючи тиск води та визначити якісний фракційний вихід сировини. Математична обробка отриманих результатів та побудуванні залежностей на основі дослідів. Результати дослідження. Висвітлення послідовності експерименту, створення зведених таблиць з результатами та побудова ілюстрованих графіків є результатом дослідження щодо визначення виходу фракційного матеріалу при руйнуванні руд струменями води. Наукова новизна. Експерименти показали, що вихід фракції руд при їх відбиванні за допомогою методу гідроруйнування залежить як від тиску води, так і від нашарування руд. Руди, що руйнуються вздовж нашарування більш схильні до передрібнення, а руди, які руйнуються вхрест менш схильні. Тому вихід фракцій при руйнуванні шарів мартитових руд в деяких зна-ченням може бути керованим. Практична значимість. Розробки покладів обводнених багатих залізних руд класичними способами, які непристосовані для цього, супроводжуються великою кількістю втрат рудної сировини, або неможливості відпрацювання покладу. Тому як альтернатива класичному буро вибуховому методу руйнування масиву гірських порід пропонується технологія гідромеханізації. Використання технології свердловинного гідровидобування корисних копалин дозволить використовувати потоки води з дренажних свердловин або зумпфу для безпечного безвибухового руйнування масиву. Це підвищить безпеку ведення гірничих робіт, а також дозволить зменшити сейсмічний вплив на виробку до початку очисного виймання.uk_UA
dc.description.abstractPurpose. Highlight the main results of the experiments performed on the destruction of martite ores by the method of borehole hydraulic destruction by their layering. Since, as a result of the analysis of literary sources, it was established that some of the deposits of the Kryvyi Rih iron ore basin are suitable for hydro monitor excavation. Consideration of the method of introducing technologies for hydromechanization of mining operations in the conditions of the Kryvyi Rih iron ore basin is a topical issue. The methods. Using experimental installations conduct experiments on the destruction of layers of martite ores, gradually increasing the water pressure and determine the qualitative fractional yield of raw materials. Mathematical processing of the results obtained and the construction of dependencies based on experiments. Findings. Showing of the sequence of the experiment, the creation of summary tables with the results and the construction of illustrated graphs is the result of a study of determining the yield of fractional material during the destruction of ores by water jets. The originality. Experiments have shown that the yield of the ore fraction during their destruction using the hydro fracture method depends both on the water pressure and on the stratification of the ores. Ores that break down along the layer are more prone to overgrinding, and ores that break into a cross are less likely to. Therefore, the output of fractions during the destruction of layers of martite ores in some values can be controlled. Practical implementation. The development of flooding deposits of rich iron ores by classical, unsuitable methods is accompanied by a large number of losses of ore raw materials or the impossibility of developing the deposit, because an alternative to the classical drilling and blasting method of destruction of a massif of rock is proposed technology of hydromechanization. The use of borehole hydraulic mining technology will allow the use of water flows from drainage wells or a sump for the safe, non-explosive destruction of the massif. This will increase the safety of mining operations, as well as reduce the seismic impact on the workings before the start of stope extraction.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво НТУ "ДП"uk_UA
dc.subjectруйнування рудuk_UA
dc.subjectобводнення родовищuk_UA
dc.subjectгідровийманняuk_UA
dc.subjectруйнування струменями водиuk_UA
dc.subjectшари породиuk_UA
dc.subjectгідромеханізаціяuk_UA
dc.subjectпідземна розробкаuk_UA
dc.subjectore destructionuk_UA
dc.subjectflooding of depositsuk_UA
dc.subjecthydraulic mininguk_UA
dc.subjectdestruction by water jetsuk_UA
dc.subjectrock layers hydromechanizationuk_UA
dc.subjectunderground developmentuk_UA
dc.titleВизначення виходу фракційного матеріалу при руйнуванні мартитових руд струменями води в залежності від напряму їх зрізанняuk_UA
dc.title.alternativeDetermination of yield of fractional material by destruction of martite ore by water jets depending on the direction of their cuttinguk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk622.752.3uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record