Colecciones en esta comunidad

Envíos recientes

 • Математичні моделі і методи прийняття рішень для сталого розвитку 

  Трифонова, О. В.; Тимошенко, Л. В.; Ус, С. А. (Видавництво НТУ "ДП", 2023)
  Навчальний посібник охоплює матеріал з вивчення ключових понять і термінів сталого розвитку, методів прийняття рішень та економіко-математичного моделювання для цілей управління сталим розвитком промислових підприємств і ...
 • The fundamentals of discrete mathematics 

  Kagadiy, T.; Shporta, A.; Кагадій, Т. С.; Шпорта, А. Г. (НТУ ДП, 2022)
  The textbook contains theoretical information from the main sections of the Discrete Mathematics course: set theory, relation theory, Boolean functions and transformations, graph theory. Comprehensive solutions to a large ...
 • Корисні приклади оптимального вирішення реальних фінансово-економічних задач 

  Пістунов, І. М. (ДВНЗ «НГУ», 2017)
  В роботі подано результати багатолітньої роботи автора в напрямку розробки економіко-математичних моделей сучасних соціально-економічних систем, які дозволяють приймати найкращі рішення у збільшенні ефективності діяльності ...
 • Технологія екологобезпечної відкритої розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин 

  Симоненко, В.І.; Павличенко, А.В.; Анісімов, О.О.; Бондаренко, А.О.; Черняєв, О.В.; Гриценко, Л.С. (Видавництво НТУ «ДП», 2022)
  Монографія присвячена технології екологобепечної розробки нерудних твердих корисних копалин. Розроблено нові технологічні схеми відпрацювання нерудних твердих корисних копалин та запропоновано нові методики розрахунку ...
 • Економічні основи управління організацією 

  Трифонова, О. В. (Видання НТУ "ДП", 2019)
  Зміст видання відповідає освітній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» та програмі дисципліни «Економічні основи управління організацією». Викладено методичні рекомендації та ...
 • Фінансовий облік 

  Гресь, Н. Л. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  Посібник містить матеріали навчально-методичного забезпечення дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», зокрема зміст практичних занять, перелік питань для підсумкового контролю, ...
 • Єдина Європа: Погляд у майбутнє 

  Амоша, О. І (Видавництво НГУ, 2013)
  Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних ...
 • Procédés et machines de traitement des minéraux utiles 

  Pilov, P. I.; Petrova, O. V. (Видавництво ДВНЗ "НГУ", 2013)
  Le manuel a pour objet le développement des compétences langagières et des «savoir-faire» en français pour objectifs académiques et professionnels nécessaires dans l’activité des ingénieurs. Chaque unité ...
 • Electromagnetic compatibility in electric power supply systems 

  Zhezhelenko, I. V.; Shidlovskiy, A. K.; Pivnyak, G. G.; Sayenko, Yu. L. (Видавництво НГУ, 2013)
  The textbook is devoted to electromagnetic processes connected both with conducted and field electromagnetic interferences. Special attention is paid to interharmonic electromagnetic interference. ...
 • Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів 

  Козир, С. В.; Слєсарєв, В. В.; Ус, С. А.; Хом’як, Т. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  У підручнику подані питання, що пов’язані з аналізом та моделюванням бізнес-процесів на підприємстві. Викладено сутність функціонального та процесного підходу до управління, розглянуто поняття бізнес-процесу, ...
 • Математичне програмування 

  Демиденко, М. А. (Видавництво НГУ, 2019)
  Викладено основи математичного програмування − науки, що займається оптимізаційними методами, які слугують кількісним обґрунтуванням оптимальних управлінських рішень в економіці. Розглянуто основні поняття і методологічні ...
 • Управління проектами цифрової економіки 

  Демиденко, М. А. (НТУ «ДП», 2022)
  Викладено основи управління проектами цифрової економіки. Розглянуто основні поняття і методологічні основи управління проектами. Матеріал викладено на рівні, доступному студентам, які знайомі з курсом інформатики та ...
 • Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа 

  Демиденко, М. А. (НТУ «Дніпровська політехніка», 2022)
  Викладено основи комп’ютерної графіки, дизайну та мультимедіа. Розглянуто основні поняття і методологічні основи дизайну. Матеріал викладено на рівні, доступному студентам, які знайомі з курсом інформатики. Методи, що ...
 • Економічна кібернетика 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2009)
  У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти щодо аналізу, синтезу, моделювання та знайдення оптимальних рішень для економічних систем засобами економічної кібернетики. Подано приклади застосування теоретичних ...
 • Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць 

  Пістунов, І. М.; Лобова, Н. В. (Видавництво НГУ, 2005)
  Подано теорію та приклади розв’язання задач з розрахунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин. Основи математичної статистики містять визначення числових характеристик та ...
 • Комп’ютерні мережі для спеціалістів з економічної кібернетики 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2010)
  У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти щодо аналізу та проектування локальних і глобальних мереж, каналів в Interhet/tntranet, системи електронної пошти та ведення електронної кореспонденції. Окреслені основні ...
 • Інформаційні системи в економіці та державному управлінні 

  Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
  Розглянуто основні принципи побудови та експлуатації інформаційних систем, які працюють в економіці, банківській справі, страхуванні, державному управлінні, що забезпечують безпаперове ведення фінансових операцій будь-яких ...
 • Комп`ютерні мережі та комунікації 

  Пістунов, І. М.; Мінакова, О. П. (Видавництво НГУ, 2004)
  В посібнику показано порядок роботи та можливості використання програм різних типів при роботі в локальних та глобальних мережах. Основну увагу приділено сучасним Інтернет-технологіям пошуку, обробки та пересилання економічної ...
 • Конспект лекцій з дисципліни «Економічна математика» 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)
  Конспект лекцій базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисциплін «Економічна математика» та «Фінансово-економічні розрахунки на комп’ютері» в Державному ...
 • Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні 

  Пістунов, І. М.; Пістунова, К. І. (Видавництво НГУ, 2007)
  В навчальному посібнику подано основний порядок створення інвестиційного проекту, перелік не фінансових критеріїв вибору, основні коефіцієнти, що характеризують інвестиційний проект, теорію цінних паперів і, на підставі ...

Más