Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Композиційні матеріали 

  Долгов, О. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2024)
  Навчальний наочний посібник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Композиційні матеріали» за програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 132 Матеріалознавство. Розглянуто структура, властивості та ...
 • Комп’ютерна логіка : конспект лекцій для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

  Олевський, В. І.; Олевська, Ю. Б.; Соколова, Н. О. (Видавництво НТУ "ДП", 2024)
  Розглянуто прикладні питання теорії цифрових автоматів, методи синтезу логічних схем в заданому елементом базисі та їх дослідження. Розкрито теми «Мінімізація логічних функцій», «Абстрактна теорія цифрових автоматів», ...
 • Маркетингові системи розподілу 

  Безугла, Л. С.; Перевозова, І. В.; Лагодієнко, В. В.; Ільченко, Т. В.; Неміш, Ю. В. (ГРАНІ, 2022)
  Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Маркетингові системи розподілу», формування професійних компетентностей з управління рухом товару, збутом, ...
 • Моделювання сталого розвитку 

  Ус, С. А.; Палєхова, Л. Л. (Свідлер А. Л., 2024)
  У навчальному посібнику представлено широкий спектр механізмів та інструментів сприяння сталому розвитку. Основний акцент зроблено на формуванні необхідних теоретичних знань та набутті практичних навичок щодо інтеграції ...
 • Практикум за курсом «Методи оптимізації та дослідження операцій» 

  Коряшкіна, Л. С.; Ус, С. А. (Видавець «Свідлер А. Л.», 2023)
  Міститься матеріал щодо проведення практичних занять з курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій», пов’язаний з використанням нелінійного програмування. Для кожного заняття наведено тему, мету, ...
 • Управління сталою поведінкою споживачів у туристичній діяльності 

  Безугла, Л. С.; Палєхова, Л. Л.; Бєлобородова, М. В. (Акцент ПП, 2024)
  Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі управління сталістю споживчої поведінки на туристичних ринках, враховуючи міждисциплінарний підхід. Розглядаються ...
 • Промивальні рідини в бурінні 

  Коровяка, Євгеній Анатолійович; Винников, Юрій Леонидович; Ігнатов, Андрій Олександрович; Матяш, Олександр Васильович; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович (Журфонд, 2023)
  Розглянуто фізико-хімічні властивості колоїдних систем, основні параметри промивальних рідин, їх склад, технологічні схеми приготування та очищення. Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 184 Гірництво та185 ...
 • Основи нафтогазової справи 

  Судаков, Андрій Костянтинович; Коровяка, Євгеній Анатолійович; Максимович, Олеся Володимирівна; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович; Дзюбик, Андрй Романович; Калюжна, Таїсія Миколаївна; Войтович, Андрій Андрійович; Яворська, Вікторія Вікторівна (Сполом, 2023)
  Наведено та узагальнено питання, які передбачено програмою дисципліни «Основи нафтогазової справи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються у НТУ «Дніпровська політехніка» за спеціальністю ...
 • Оцінка газоносності метановугільних родовищ 

  Коровяка, Євгеній Анатолійович; Ширін, Леонід Никифорович; Расцвєтаєв, Валерій Олександрович (Дніпро : Журфонд, 2023)
  Розглянуто загальні відомості щодо геології природних газів, сучасних методів та технічних засобів прогнозу газоносності, обладнання, розкриття та випробування продуктивних горизонтів газу свердловинами, газодинамічних ...
 • Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів 

  Алексєєва, Тетяна Іванівна; Афанасьєв, Микола Васильович; Ахекян, Артем Михайлович; Бабич, Леся Володимирівна; Бабух, Ілона Борисівна; Баранов, Сергій Миколайович; Бойківська, Галина Миколаївна; Бугріменко, Роман Михайлович; Вівчар, Оксана Іванівна; Габа, Мирослава Ігорівна; Гевко, Володимир Леонідович; Головчук, Юлія Олександрівна; Грубляк, Оксана Михайлівна; Грущинська, Наталія Миколаївна; Гуцалюк, Олексій Миколайович; Дадак, Оксана Орестівна; Дідик, Микола Михайлович; Дністрянська, Наталія Іванівна; Довгаль, Георгій Володимирович; Довгаль, Олена Андріївна; Дончак, Леся Григорівна; Дорош-Кізим, Мар’яна Михайлівна; Дутчак, Олена Іванівна; Ільницька-Гикавчук, Галина Ярославівна; Каленчук, Людмила Вікторівна; Калініченко, Зоя Дмитрівна; Квасній, Любов Григорівна; Килівник, Олена Василівна; Коцеруба, Наталія Василівна; Краус, Катерина Миколаївна; Краус, Наталія Миколаївна; Кузьменко, Тетяна Миколаївна; Куліш, Вікторія Анатоліївна; Лантух, Крістіна Олександрівна; Лещук, Галина Василівна; Лисенко, Жанна Петрівна; Лобачева, Ірина Федорівна; Лущик, Марія Василівна; Людвенко, Дмитро Віталійович; Макар, Оксана Павлівна; Манжура, Олександр Васильович; Осецький, Валерій Леонідович; Поченчук, Галина Михайлівна; Пчелянська, Галина Олегівна; Рибальченко, Анна Михайлівна; Роїк, Оксана Романівна; Романів, Ольга Василівна; Салашенко, Тетяна Ігорівна; Сеньків, Мар’яна Ігорівна; Сірко, Анатолій Васильович; Слотило, Олена Романівна; Татомир, Ірина Любомирівна; Тютченко, Світлана Миколаївна; Шкварук, Діна Григорівна; Шульжик, Юрій Олександрович; Щербан, Ореста Ярославівна; Якимова, Наталія Сергіївна (Посвіт, 2020)
  У монографії викладені результати досліджень новітніх тенденцій соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання. Розглянуто роль та місце інформаційно-технологічних викликів у забезпеченні ...
 • Безпека підприємництва 

  Рибальченко, Л. В.; Рижков, Е. В.; Тютченко, С. М.; Гавриш, О. С.; Варяниченко, А. О. (Видавець Біла К.О., 2020)
  Монографія «Безпека підприємництва» являє собою наукову працю, в основу якої покладено дослідження науковців в галузі економічної безпеки підприємництва, національної та міжнародної економіки. Монографія призначена ...
 • Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці 

  Тютченко, С. М. (Видавець Біла К.О., 2021)
  Монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців та науковців, які досліджують проблеми забезпечення безпеки держави та підприємств. Представлено результати досліджень щодо забезпечення економічної ...
 • Інформаційні системи та технології 

  Вишня, В. Б.; Рижков, Е. В.; Мирошниченко, В. О.; Косиченко, О. О.; Рибальченко, Л. В.; Синиціна, Ю. П.; Станіна, О. Д.; Тютченко, С. М.; Махницький, О. В.; Прокопов, С. О.; Насонова, С. С. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2021)
  Підручник призначений для навчання здобувачів застосування інформаційних систем і технологій у практичній діяльності економістів, управлінців, науковців, дослідників та ін. Він може бути використаний для здобувачів ...
 • Інформаційне забезпечення юридичної діяльності 

  Вишня, В. Б.; Рибальченко, Л. В.; Косиченко, О. О.; Махницький, О. С.; Прокопов, С. О.; Тютченко, С. М. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018)
  Підручник підготовлений для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів МВС та МОН, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікацій, наукових та практичних працівників органів ...
 • Проєктування транспортних систем і комплексів гірничих підприємств 

  Коптовець, Олександр; Коровяка, Євгеній; Яворська, Вікторія; Ширін, Леонід; Барташевський, Станіслав (Журфонд, 2023)
  Викладено основні положення проєктування транспортних систем і комплексів гірничих підприємств; методи моделювання транспортно-технологічних процесів, а також методики визначення раціональних параметрів засобів транспорту ...
 • Теорія ймовірності та математична статистика для економістів 

  Пістунов, І. М.; Приходченко, О. Ю. (2023)
  В посібнику розглядаються теоретичні питання стосовно поняття ймовірності, дискретних та неперервних випадкових величин, основні поняття математичної статистики. Призначено для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 ...
 • Прогнозування соціально-економічних процесів 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2023)
  В посібнику розглядається методи прогнозування, які базуються на використання в якості змінних факторів попередні значення змінної, що прогнозується, поточного середнього цієї змінної, поточної ...
 • Economical statistic 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  The purpose of the course "Statistics" is to acquaint students with the main categories and concepts of statistical science, with modern methods of processing and analyzing statistical information, with the ...
 • Economic cybernetics 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)
  The manual discusses the theoretical and practical aspects of analysis, synthesis, modeling and finding optimal solutions for economic systems by means of economic cybernetics. Examples of the application of theoretical ...
 • Економетрика 

  Пістунов, І. М. (Видавництво НТУ "ДП", 2024)
  В посібнику подано приклад і наведено порядок підготовки даних, їх аналізу на достовірність та достатність, перед розрахунком коефіцієнтів лінійних та квазілінійних моделей. Наведено поняття похибки прогнозування та ...

View more