Now showing items 1-20 of 62

  • Theoretical Mechanics. Dynamics 

   Dolgov, A.M.; Долгов, Олександр Михайлович (Видавництво НГУ, 2012)
   Contents of this tutorial correspond to the bachelors’educational and professional program in Electromechanics, particularly, to the subject of Theoretical Mechanics. Notions of particle and system dynamics are considered. ...
  • Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт 

   Бубліков, Андрій Вікторович; Козарь, Микола Володимирович; Проценко, Станіслав Миколайович; Стаднік, Микола Іванович; Ткачов, Віктор Васильович; Чернишев, Віктор Павлович; Шаруда, Володимир Володимир Гаврилович (Видавництво НГУ, 2012)
   Описано принципи дії та конструкції технічних засобів автоматизації підземних гірничих робіт, системи керування технологічними процесами шахт і рудників. Особливу увагу приділено математичному опису технічних засобів ...
  • Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації 

   Гончаренко, Михайло Федорович; Свіжевська, Світлана Андріївна (Видавництво НГУ, 2012)
   Подано новітні матеріали щодо здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу та впровадження нової інформаційної ...
  • Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) 

   Заржицький, Олександр Станіславович (Видавництво НГУ, 2012)
   Досліджено актуальність проблем правового забезпечення екологічної політики України, зокрема методологічні та правові заходи, генеза та механізм, пріоритетний напрям екологічної політики держави, правове регулювання ...
  • «Антикварії» у суспільно-культурному житті України другої половини XVIII – середини XIX ст.: поняття, рух, спадщина 

   Москальов, Денис Вячеславович (Видавництво НГУ, 2012)
   Присвячено дослідженню «антикварного руху» на Лівобережній Україні другої половини XVIII – середини XIX ст. як феномену вітчизняної історіографії. На основі аналізу й узагальнення існуючої історіографічної традиції ...
  • Аспекти вирішення проблеми нерівномірності споживання 

   Разумний, Юрій Тимофійович; Рухлов, Артем Володимирович (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено результати досліджень і розробок режимів електроспоживання та їх впливу на техніко-економічні показники роботи енергосистем. Оцінена ефективність використання різних видів газу для газотурбінних технологій.
  • Біотехнології в екології 

   Горова, Алла Іванівна; Лисицька, Світлана Майорівна; Павличенко, Артем Володимирович; Скворцова, Тетяна Володимирівна (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто передумови розвитку біотехнології як науки в її застосуванні для вирішення екологічних проблем, окреслено перспективи її використання в різних галузях національної економіки, наведено біотехнологічні ...
  • Вентиляция шахт и рудников 

   Голинько, Василий Иванович; Лебедев, Яков Яковлевич; Муха, Олег Анатольевич (Издательство НГУ, 2012)
   Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок. Затронуты, исследованы вопросы обоснования ...
  • Вища математика. Операційне числення: конспект лекцій 

   Фомичова, Людмила Яківна; Сушко, Світлана Олександрівна (Видавництво НГУ, 2012)
  • Вища математика. Ч.1. Диференціальне числення у прикладах та задачах 

   Фомичова, Людмила Яківна; Почепов, Віктор Миколайович; Сушко, Світлана Олександрівна; Фомичов, Вадим Володимирович (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено набір теоретичних та практичних тестів з диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. Докладні відповіді, вказівки, розв’язання типових завдань та достатня кількість ...
  • Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових Г 36 актів: неофіц. вид. 

   Кірін, Роман Станіславович (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологічних відносин, зокрема, у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного ...
  • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі 

   Галушко, Ольга Сергіївна (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства ...
  • Защита металлической крепи от коррозии с использованием торкрет-бетона 

   Коваленко, Владислав Викторович (Издательство НГУ, 2012)
   В работе проанализированы факторы, влияющие на коррозию металлической крепи в горных выработках. На основе проведения ускоренных коррозионных испытаний определена зависимость протекания процесса коррозии от наличия ...
  • Испанский язык 

   Устинова, Риотана Фомовна (Издательство НГУ, 2012)
   Состоит из 44 уроков, включающих грамматический материал, современные тексты, упражнения и дополнительные тексты различного содержания. Большая часть упражнений рассчитана на самостоятельную работу. Предназначено для ...
  • Комп'ютерні технології та програмування. Т. 2. Додаткові відомості та практичні завдання 

   Ткачов, Віктор Васильович; Огєєнко, Павло Юрійович; Макітренко, Роман Васильович (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто застосування систем числення, базисні алгоритми впорядковування послідовностей та бібліотеки для роботи з рядками і файлами. Подано лабораторні роботи та тестові завдання для поглиблення знань та отримання ...
  • Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Т. 1. Теоретичні відомості 

   Ткачов, Віктор Васильович; Огєєнко, Павло Юрійович; Макітренко, Роман Васильович (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто базисні процедурні особливості за стандартом С89 та об'єктно-орієнтовані підходи розробки програм на мові С++. Наведено лістинги програм для вирішення учбових та прикладних задач. Посібник укладено відповідно ...
  • Маркшейдерский учет добычи угля 

   Бруй, Ганна Валеріївна (Видавництво НГУ, 2012)
   В монографии приведены результаты исследования точности маркшейдерского учета добычи угля, позволившие установить влияние геомеханического состояния угольного пласта по линии очистного забоя, геометрических параметров ...
  • Математичні методи в охороні підземних вод 

   Рудаков, Дмитро Вікторович (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено фізико-математичні основи методів, що використовуються у гідрогеоекології, зокрема, аналітичних і чисельних методів моделювання на основі теорії гідродинамічної дисперсії і конвективного переносу в підземних ...
  • Менеджмент 

   Бардась, Артем Володимирович; Бойченко, Микола Вікторович; Дудник, Алла Вікторівна (Видавництво НГУ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління ...
  • Методи математичної статистики та теорії ймовірностей в збагаченні корисних копалин 

   Пілов, Петро Іванович; Анісімов, Микола Тимофійович; Анісімов, Владислав Миколайович (Видавництво НГУ, 2012)
   Зміст видання відповідає освітньо – професійній програмі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму підготовки «Переробка корисних копалин» (Галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП - 04), зокрема ...