Show simple item record

dc.contributor.authorЛозинський, Василь Григорович
dc.date.accessioned2016-04-29T23:51:27Z
dc.date.available2016-04-29T23:51:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЛозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підземна розробка родовищ кор. копал."/ М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. “Нац. гірн. ун-т”.- Дніпропетровськ, 2015.- 19 с. + CDru_RU
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146651
dc.descriptionДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – «Підземна розробка родовищ корисних копали». – Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України, Дніпропетровськ, 2015.ru_RU
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі вирішена актуальна задача з обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву. На основі аналітичних, комп’ютерних та стендових експериментальних досліджень встановлені закономірності зміни підготовки та режиму роботи підземного газогенератора в залежності від характеру геологічної порушеності гірського масиву. Встановлено, що відсікання зони підвищених напружень має логарифмічну залежність від зміни амплітуди зміщувача по довжині геологічного порушення. Обґрунтовано технологічні параметри переходу підземними газогенераторами геологічних порушень V класу на основі визначення довжини зони відсікання підвищених вертикальних напружень в залежності від кута зустрічі експлуатаційних свердловин із диз’юнктивним зміщувачем, кута падіння та амплітуди геологічного порушення. Визначено час виходу підземного газогенератора на ефективний режим вигазовування, що змінюється за експоненціальною залежністю від амплітуди зміщувача та швидкості посування вогневого вибою при переході диз’юнктивних геологічних порушень. Розроблені рекомендації, щодо відпрацювання вугільних пластів в зонах впливу диз’юнктивних геологічних порушень технологією свердловинної підземної газифікації вугілля в умовах шахти «Великомостівська» ДП «Львіввугілля». Економічна оцінка, що проведена на основі розрахунку коефіцієнта економічної ефективності, підтверджує доцільність застосування технології свердловинної підземної газифікації при вигазовуванні вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НГУru_RU
dc.subjectпідземна газифікація вугілляru_RU
dc.subjectпідземний газогенераторru_RU
dc.subjectдиз’юнктивні порушенняru_RU
dc.subjectгірський масивru_RU
dc.subjectподземная газификация угляru_RU
dc.subjectподземный газогенераторru_RU
dc.subjectдизъюнктивные нарушенияru_RU
dc.subjectгорный массивru_RU
dc.subjectunderground coal gasificationru_RU
dc.subjectin-situ gasifierru_RU
dc.subjectfaultingru_RU
dc.subjectmassifru_RU
dc.subjectВ диссертационной работе решена актуальная задача по обоснованию параметров технологии скважинной подземной газификации угля в зонах геологической нарушенности горного массива. На основе аналитических, компьютерных и стендовых экспериментальных исследований установлены зако-номерности изменения подготовки и режима работы подземного газогенератора в зависимости от характера геологической нарушенности горного массива. Установлено, что отсечение зоны повышенных напряжений имеет логарифмическую зависимость от изменения амплитуды сместителя по длине геологического нарушения. Обосновано технологические параметры перехода подземными газогенераторами геологических нарушений V класса на основе определения длины зоны отсечения повышенных вертикальных напряжений в зависимости от угла встречи эксплуатационных скважин с дизъюнктивным сместителем, угла падения и амплитуды геологического нарушения. Определено время выхода подземного газогенератора на эффективный режим выгазовывания изменяющееся по экспоненциальной зависимости от амплитуды сместителя и скорости подвигания огневого забоя при переходе дизъюнктивных геологических нарушений. Разработаны рекомендации по отработке угольных пластов в зонах влияния дизъюнктивных геологических нарушений технологией скважинной подземной газификацией угля в условиях шахты «Великомостовская» ГП «Львовуголь». Экономическая оценка, проведенная на основе расчета коэффициента экономической эффективности, подтверждает целесообразность применения технологии скважинной подземной газификации при выгазовывании угля в зонах геологической нарушенности горного массива.ru_RU
dc.subjectCoal is the main fossil fuels used in power generation. International and local experience shows that traditional coal mining in areas of geological fracturing is unviable because of the high cost of coal produced, low labor safety of miners and gas-dynamic phenomena that occur near the affected zones. The existing technologies of in-situ coal gasification process in the area of small-amplitude geological faults not sufficiently reflect the latest achievements of science and technology. Based on the problems associated with cross the disjunctive geological faults, it is clear that the study of new methods for the coal seams extraction in difficult geological conditions is now an urgent task not only for Ukraine but other countries around the world. Breakthrough over the last decades in the field of underground coal gasification were obtained thanks to the strong interest in the development of alternative technologies of coal mining, due to the ever increasing demand and fuel price. The dissertation solved the problem with the current study of borehole underground coal gasification technology in the faulting zone of massif. Based on analytical, computer and laboratory experimental studies, dependences of changes in preparation and operation of underground gasifier are established depending of the geological faulting of massif. Established that the bypass zone of increased vertical strain has logarithmic dependence on changes in the displacement amplitude lengthways of faulting. Technological parameters of crossing geological faults with underground gasifier are substantiated based on determination the bypass zone of increased vertical strain depending on the borehole inclination angle and displacement amplitude of the faulting. The investigations on the laboratory model explain the need for a thorough examination of possible transition disjunctive geological dislocation without full coal seam fracturing at different values of displacement amplitude and also to receipt the initial data for development the methods for coal seam gasification in natural conditions. Reduce the percentage concentration of combustible generator gases appear ahead of disjunctive fault, plane of geological fault, because break down altogether chemical zone in coal seam perpendicular to the reaction channel. Time at which underground gasifier reach the regime of stabilization, that are determined by the total output of generator gases and the heating value of generator gases crossing disjunctive geologic fault with the amplitude up to 0.9 of coal seam thickness at an exponential dependence depends on the displacement amplitude and the speed of combustion face advance. The enhancement of total process of carbon gasification theoretically depend both the rate of chemical reactions and the enhancement of injected air supply and extraction of gasification product. The role of these heterogenous factors depends on specific conditions of gasification process. The enhancements of the geological fault crossing zones depend on balanced supply of injected reagents, respectively, take into account heterogenic geometry of coal seam. That is why it was necessary to conduct additional calculation of material and heat balance and make manual mode of gasification process. After enhancement of coal seam gasification we have an opportunity for a shorter time reach the regime of stabilization. However these actions require additional technical implementations in the gasifier operation. Based on conducted researches the recommendations for coal seams gasification in the faulting zone with borehole underground coal gasification was developed for the mine “Velykomostivska” SE “Lvivvugillia”. Economic evaluation that was made based on the calculation of economic efficiency justifies the use of borehole underground coal gasification technology during coal seams gasification in the faulting zones.ru_RU
dc.titleОбґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масивуru_RU
dc.title.alternativeОбоснование параметров технологии скважинной подземной газификации угля в зонах геологической нарушенности горного массиваru_RU
dc.title.alternativeSubstantiation of parameters of borehole underground coal gasification technology in the faulting zone of massifru_RU
dc.typeOtherru_RU
dc.identifier.udk622.27ru_RU
dcterms.referencesПівняк, Г. Г., Бешта, О. С., Пілов, П. І., Табаченко, М. М., Дичковський, Р. О., Фальштинський, В. С., ... & Павличенко, А. В. (2013). Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія
dcterms.referencesФальштинський, В. С., Дичковський, Р. О., Станьчик, К., Свядровскі, Є., & Лозинський, В. Г. (2010). Обґрунтування технологічних схем експериментального шахтного газогенератора. Науковий вісник Національного гірничого університету, (3), 34-38.
dcterms.referencesФальштинський, В. С., Дичковський, Р. О., Станьчик, К., Свядровскі, Є., & Лозинський, В. Г. (2010). Обґрунтування технологічних схем експериментального шахтного газогенератора. Науковий вісник Національного гірничого університету, (3), 34-38.
dcterms.referencesLozynskyi, V.G (2010). Mathematical Model of Rockmass Behaviour in Underground Coal Gasification. In The 5th International Forums for Students and Young Researches «Widening our horizons» (pp. 22-23). Dnipropetrovsk: National Mining University.
dcterms.referencesЛозинський, В. Г., Саїк, П. Б., Паваленко, О. В., & Кошка, Д. О. (2010). Аналіз сучасного стану і перспективи промислового застосування свердловинної підземної газифікації вугілля в Україні. In Матер. ІV междунар. научно–практич. конф. “Школа подземной разработки” (pp. 351-363). Днепропетровск: Национальный горный университет
dcterms.referencesFalsztinskij, W., Diczkowskij, E., & Łozinskij, G. (2010). Ekonomiczne uzasadnienie celowości doszczelniania skał stropowych nad obszarem podziemnego zgazowania węgla metodą otworów wiertniczych. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko/Główny Instytut Górnictwa, (3), 51-59.
dcterms.referencesFalshtynskyy, V., Dychkovskyy, R., Lozynskyy, V., & Saik, P. (2012). New method for justification the technological parameters of coal gasification in the test setting. Geomechanical Processes during Underground Mining: School of Underground Mining 2012, 201-208. http://dx.doi.org/10.1201/b13157-35
dcterms.referencesFalshtyns’kyy, V., Dychkovs’kyy, R., Lozyns’kyy, V., & Saik, P. (2013). Justification of the gasification channel length in underground gas generator. Mining of Mineral Deposits, 125–132. http://dx.doi.org/10.1201/b16354-23
dcterms.referencesТабаченко, Н., Дычковский, Р., Фальштынский, В., Лозинский, В., & Саик, П. (2013). Обоснование способов газификации угольных пластов. Розробка родовищ, (2013), 345-353.
dcterms.referencesFalshtynskyi, V.S., Dychkovskyi, R.O., Lozynskyi, V.G., & Saik, P.B. (2013). Determination of the Technological Parameters of Borehole Underground Coal Gasification for Thin Coal Seams. Journal Of Sustainable Mining, 12(3), 8-16. http://dx.doi.org/10.7424/jsm130302
dcterms.referencesFalshtynskyi, V., Dychkovskyi, R., Saik, P., & Lozynskyi, V. (2014). Some aspects of technological processes control of an in-situ gasifier during coal seam gasification. Progressive technologies of coal, coalbed methane, and ores mining, 109-112. http://dx.doi.org/doi:10.1201/b17547-20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record