Recent Submissions

 • Методика організації викладання історії у вищій школі 

  Розіна, Ірина; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
  Методика викладання відіграє головну роль у вивченні певної дисципліни, вона допомагає правильно підготувати лекційні та практичні заняття; у певній послідовності, використовуючи різні методи і прийоми, подати матеріал.
 • Особливості методики викладання культурології у вищій школі 

  Коваленко, Руслан; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
  Оскільки гуманітарне знання у сучасному суспільстві набуває актуальності, гуманітарні дисципліни стають затребувані у вищих школах як для студентів гуманітарних, так і для технічних напрямів.
 • Аспекти методичної підготовки викладача філософії 

  Горобець, Денис; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
  Активні зміни у вищій освіті нашої країни супроводжуються впровадженням нових освітніх технологій під час навчання. В цілому профільна спрямованість освіти в університетах вимагає переосмислення багатьох позицій у всьому ...
 • Педагогіка партнерства у вищій школі 

  Бабенко, Наталія; Козинець, І. І. (НТУ "ДП", 2019)
  Разом із розвитком суспільства повинні розвиватися методи підготовки випускників закладів вищої освіти, адже мета освітнього закладу – навчити студента вчитися та самостійно здобувати знання протягом життя. Саме принцип ...
 • Подолання формалізму як один з пріоритетів розвитку освіти 

  Возняк, Сергій Степанович (НТУ "ДП", 2019)
  Стверджується, що беззастережний формалізм так чи інакше руйнує освіту, орієнтуючи учасників педагогічного спілкування лише на зовнішню форму Проте ані теоретики з педагогіки, ані практичні вчителі не вміють розрізняти ...
 • Філософія у вишах: виклики часу та праксис 

  Шевцов, Сергій Вікторович (НТУ "ДП", 2019)
  Позначені основні абриси філософської майстерні: просторовий, часовий, подійний, загально-гуманітарний. Призначення майстерні – формування загальнонаукових та професійно-методологічних знань, навичок, вмінь: критичне, ...
 • Дійсний пріоритет розвитку освіти: нове педагогичне мислення 

  Возняк, Володимир Степанович (НТУ "ДП", 2019)
  Пропонується зовсім інший варіант розуміння пріоритетів розвитку освіти: не пошуки різноманітних інноваційних технологій, а – радикальна зміна мислення, Тобто – перехід до нового педагогічного мислення. Без радикально ...
 • Питання меж мистецтва в сучасній візуальній культурі 

  Годенко-Наконечна, Олена Петрівна (НТУ "ДП", 2019)
  Починаючи з ХХ ст., у світ мистецтва були привнесені такі форми, які заперечували всі попередні візуальні концепції. Йдеться про перехід до форм модерністичного та концептуального мистецтва, породжених новою добою і новою ...
 • Осмислення філософеми "смерть людини" на грунті мистецтва 

  Лімонченко, Віра Володимирівна (НТУ "ДП", 2019)
  Мета статті – осмислення філософеми «смерть людини» на грунті образотворчого мистецтва, яке орієнтується на абстрактність художньої мови і цьому відповідає редукція світу і людини. Подолання предметності у мистецтві засвідчує ...
 • Антагонізм чи симбіоз потреб особистості і суспільства 

  Білоус, Вікторія Олексіївна (НТУ "ДП", 2019)
  Сучасний світ, суспільство, особистість є неоднозначним, нестабільним, суперечливим і симбіотичним цілим. Одним із прикладів цього виступає потреба в автономії і залежності. У перспективі, завдяки дослідженню цих феноменів, ...
 • Концепт "агоністичної пам`яті" в сучасних дослідженнях пам`яті 

  Щелкунов, Антон Олексійович (НТУ "ДП", 2019)
  В останні роки європейські інтелектуали намагаються розробити концепцію, в рамках якої, можливо відійти від домінуючих на сьогодні форм політики пам’яті. В результаті спільного наукового проекту європейських науковців « ...
 • "Інформаційне суспільство" і міфологізація свідомості сучасної людини 

  Михайлюк, Олександр Володимирович; Вершина, Вікторія Анатоліївна (НТУ "ДП", 2019)
  Аналізується зворотна сторона соціального функціонування інформації. Розглядається механізм міфологізації свідомості в умовах «інформаційного суспільства».
 • Інформаційна експансія та симулятивна інтернет-ідентичність 

  Тарасова, Наталія Юріївна (НТУ "ДП", 2019)
  Досліджується парадоксальність ситуації збільшення в інформаційних суспільствах обсягів повідомлень при втраті реальних смислових значень, що сприяє симуляції соціальних та індивідуальних ідентифікацій людини.
 • На який світоглядній основі можливе об`єднання громадян українського суспільства? 

  Палагута, Вадим Іванович (НТУ "ДП", 2019)
  Світоглядна основа об’єднання громадян українського суспільства можлива тільки на основі єдності у множині, саме на цій основі можливий консенсус. Рівні та різні громадяни, що говорять на своїх рідних мовах, які дотримуються ...
 • Епістемологічний політеїзм 

  Халапсіс, Олексій Владиславович (НТУ "ДП", 2019)
  Робота являє собою уявний експеримент, метою якого є концептуальне формулювання епістемологічного політеїзму – авторського методу осягнення історичного процесу.
 • Райський сад як парадигма людини 

  Тимофєєв, Олександр Володимирович (НТУ "ДП", 2019)
  Доповідь присвячена огляду нової книги Джорджо Агамбена «Царство і Сад», в якій італійський філософ пропонує тлумачення райського саду в якості первозданної людської природи, звертаючись до неканонічної традиції християнства
 • Психотерапевтичні практики як об`єкт філософсько-антропологічного аналізу у вирішенні питання людиномірності світу 

  Осипов, Анатолій Олександрович (НТУ "ДП", 2019)
  Ситуація філософського постмодерну другої половини ХХ століття довела до свого логічного завершення тенденцію орієнтації філософії і науки на відносність істин та множинність сутнісних характеристик природи людини. У ...
 • Екзистенціал людської свободи в прагматизмі 

  Хміль, Володимир Васильович; Хміль, Тетяна Володимирівна (НТУ "ДП", 2019)
  На основі антропологічного підходу досліджуються трансцендентальні основи людського буття в прагматизмі та екзистенціалізмі, до яких відносяться свобода як умова існування самої людини в новому онтологічному вимірі.
 • Від належного до вірогідно можливого (Парадигма складності в сучасній науці та антропології) 

  Петрушенко, Віктор Леонтійович (НТУ "ДП", 2019)
  Аргументується теза про те, що в сучасному розумінні людини відповідно до особливостей сучасної науки відбувається перехід до парадигми складності, коли уявлення про належне щодо людини витісняється орієнтацією на вірогідно ...
 • Філософія в добу метамодерну 

  Шабанова, Юлія Олександрівна (НТУ "ДП", 2019)
  Дослідження присвячено осмисленню філософських тенденції метамодерну як домінуючого світоглядного різновиду постпостмодерну. Розкривається кризовий стан постмодерну і формування тенденцій нової культурної парадигми ...