Now showing items 1-76 of 76

   Subject
   PR-ТА РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО, ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ, ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   АГРАРНА СФЕРА, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАПЧАСТИНАМИ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ [1]
   АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, НАДАННЯ, ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, УДОСКОНАЛЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАПРЯМИ, ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, СИСТЕМА КОНТРОЛЮ [1]
   БІЗНЕС, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, РОЗВИТОК, РІШЕННЯ [1]
   БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ, ФУТБОЛЬНИЙ БІЗНЕС, СПОНСОРСТВО, МОНЕТИЗАЦІЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ, ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛУ [1]
   БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, УДОСКОНАЛЕННЯ, НАПРЯМИ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, СТАНДАРТИ ПІДПРИЄМСТВА [1]
   БІЗНЕС-ПЛАН, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, 3D-АНІМАЦІЯ, СТУДІЯ АНІМАЦІЇ, МЕДІА-ПРОДУКЦІЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ 3D-АНІМАЦІЇ [1]
   ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС, ПІДПРИЄМНИЦТВО, АГРАРНА СФЕРА, УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. Об’єкт дослідження – підприємницька діяльність суб’єкту великого бізнесу. Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти забезпечення ефективності діяльності підприємницької організації аграрної сфери. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності діяльності підприємства аграрної сфери в умовах сучасного бізнес-середовища. Методи дослідження – у вирішенні поставлених завдань була використана система сучасних загальнонаукових методів: узагальнення, систематизації, аналізу та синтезу, аналітичний, графічний та табличний методи. Отримані результати. У першому розділі узагальнено теоретичне підґрунтя діяльності суб’єкту великого бізнесу, визначено сучасний стан функціонування великих підприємницьких структур на ринку. У другому розділі надано характеристику та проведено аналіз діяльності компанії ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»; проаналізовано конкурентну бізнес-середу господарювання великих агропідприємств України. У третьому розділі встановлено напрями підвищення ефективності підприємницької діяльності в аграрній сфері та визначено й обґрунтовано напрями підвищення ефективності підприємницької діяльності ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД». Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємницькі організації аграрної сфери при прийнятті рішень щодо забезпечення ефективності їх діяльності. [1]
   ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС, ХОЛДИНГ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ, ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ЦЕНТР, ДИВІЗІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНН [1]
   ВОРОНКА ПРОДАЖ, ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ, МЕТРИКИ, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, РЕКЛАМА, ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ, SEO - ОПТИМІЗАЦІЯ, SMM – ПРОСУВАННЯ. [1]
   ВІРТУАЛЬНИЙ АКТИВ, ІНІЦІАЦІЯ БІЗНЕСУ, БІЗНЕС-ПРОЄКТ, NFT, NFT-КОЛЕКЦІЯ, ТОРГІВЛЯ, СТРАТЕГІЯ ПРОЄКТУ, КОМАНДА ПРОЄКТУ [1]
   ГРОМАДА, ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, СТРАТЕГІЯ, ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ГРОМАДА, КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, СТРАТЕГІЯ, ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ, ЗБІР ТА ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ [1]
   ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ, ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЦНАП, СЕРВІСИ, ДОДАТОК «ДІЯ» [1]
   ЕКОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ ПРОДУКЦІЇ [1]
   ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ [2]
   ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ, ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, ПОПИТ, РИНОК ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ. [1]
   ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ, ДЕРЖАВНА ВЛАДА, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ Е-ДЕМОКРАТІЇ, ІНДЕКС МІСЦЕВОЇ Е-ДЕМОКРАТІЇ, БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ). [1]
   ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ,ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ, КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ. [1]
   ЗБУТ, ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, СТРАТЕГІЯ ЗБУТУ, КАНАЛ ЗБУТУ, ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ПРОДАЖІ. [1]
   ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА, СТАЛЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПРОЄКТ [1]
   КЛЮЧОВІ СЛОВА. ПІДПРИЄМНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ, КАДРОВА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ [1]
   КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОМПЕТЕНЦІЯ, КОМЕТЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, КОНКУРЕНЦІЯ, ІННОВАЦІЇ, ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК ЗБУТУ, ПІДПРИЄМНИЦТВО. [1]
   КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ІННОВАЦІЇ. [1]
   ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК, УПРАВЛІННЯ. [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ВИТРАТИ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ, ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ [1]
   МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ДОХОДИ БЮДЖЕТУ, ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. [1]
   МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ, ФОРМУВАННЯ, ЗАПОЗИЧЕННЯ, МУНІЦІПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБІГУ [1]
   МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ, СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ, ЗАЦІКАВЛЕНИ СТОРОНИ РОЗВИТКУ, ГОТОВНІСТЬ ГРОМАДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ. [1]
   ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РІВНІ УПРАВЛІННЯ, ПЕРСОНАЛ. [1]
   ПОСТВОЄННА ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТРАТЕГІЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ [1]
   Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Обґрунтування забезпечення ефективності діяльності малого підприємства в сучасних умовах» містить 68 сторінок, 2 рисунка, 5 таблиць, 51 використане джерело, 3 додатки. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, БІЗНЕС-СЕРЕДА, ПОСЛУГИ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ПЕРСОНАЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. Об’єкт дослідження – процес підприємницької діяльності малого підприємства. Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти ефективності діяльності компанії сфери послуг. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності підприємницької діяльності малого підприємства у сфері послуг. Методи дослідження – у вирішенні поставлених завдань була використана система сучасних загальнонаукових методів: узагальнення, систематизації, аналітичний, графічний та табличний методи. Отримані результати. У першому розділі узагальнено теоретичні основи ведення малого бізнесу та визначено особливості функціонування підприємницьких структур малого бізнесу в сучасних умовах. У другому розділі проаналізовано фактори, що визначають ефективність малого підприємництва на ринку послуг, та визначено напрями підвищення ефективності підприємницької діяльності малого підприємства у сфері послуг. У третьому розділі визначено правове підґрунтя та особливості посередницьких послуг малого підприємництва у сфері забезпечення трудовими ресурсами та обґрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності ТОВ «СТАФФ ЛІЗИНГ КП». Сфера практичного застосування результатів роботи – малі підприємницькі організації сфери послуг при прийнятті рішень щодо підвищення ефективності їх діяльності. [1]
   Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Обґрунтування напрямів розвитку компанії сфери зеленого бізнесу» містить 79 сторінок, 3 рисунка, 6 таблиць, 52 використаних джерел, 3 додатки. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС, ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ. Об’єкт дослідження – процес діяльності підприємства сфери зеленого бізнесу. Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти розвитку підприємницької організації сфери зеленого бізнесу. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку компанії сфери зеленого бізнесу. Методи дослідження: узагальнення, систематизації, аналітичний, графічний та табличний методи. У першому розділі узагальнено теоретичне підґрунтя ведення зеленого бізнесу та надано характеристику особливостям та видам зеленого бізнесу. У другому розділі визначено сутність та значення туристичних послуг як виду зеленого бізнесу та проведено аналіз стану та перспектив функціонування підприємницьких структур в сфері зеленого туризму. У третьому розділі визначено шляхи активізації зеленого туризму в Україні задля сталого розвитку сільських територій та обґрунтовано напрями розвитку компанії у сфері сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні. Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємницькі організації сфери зеленого туризму при прийнятті рішень щодо визначення напрямів їх діяльності та розвитку. [1]
   Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства сфери торгівлі» містить 71 сторінок, 1 рисунок, 6 таблиць, 44 використаних джерел, 3 додатки. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ, РІТЕЙЛ, БІЗНЕС-СЕРЕДА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ. Об’єкт дослідження – процес підприємницької діяльності підприємства сфери торгівлі. Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти підвищення ефективності діяльності підприємницької організації у сфері торгівлі. Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності підприємницької діяльності торгівельного підприємства. Методи дослідження – у вирішенні поставлених завдань була використана система сучасних методів: узагальнення, систематизації, аналізу та синтезу, порівняльного економічного аналізу, графічний та табличний методи. Отримані результати. У першому розділі узагальнено теоретичні основи ведення торговельного бізнесу та визначено стан підприємництва у торговельній сфері в сучасних умовах. У другому розділі надано характеристику та встановлено особливості функціонування мережевого рітейлеру ТОВ «Епіцентр К», проаналізовано результативність ведення підприємницької діяльності ТОВ «Епіцентр К». У третьому розділі визначено напрями підвищення ефективності торговельного бізнесу та обґрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності ТОВ «Епіцентр К». Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємницькі організації сфери торгівлі при прийнятті рішень щодо підвищення ефективності їх діяльності. [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО, МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС, SWOT-, PEST-АНАЛІЗИ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА, ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ. [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВІДХОДИ, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, РЕЦИКЛІНГ, ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ. [1]
   ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, НЕВИКОРИСТАНІ РЕЗЕРВИ , НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ [1]
   ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, УПРАВЛІННЯ, ПРОЕКТ ПАРТНЕРСТВА, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТУ, ПРОЕКТНІ РИЗИКИ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ, ДІАГНОСТИКА, МЕТОДИ, ОЦІНКА, ФІНАНСОВА КРИЗА. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, СТРАТЕГІЯ СПОРІДНЕНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ, ФІНАНСОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, КОМПЕТЕНЦІЇ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, МОТИВАЦІЯ, РОЗВИТОК. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, КРИЗА, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ, РОЗВИТОК, ПІДПРИЄМЕЦЬ, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЗАСАДИ, НАПРЯМИ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ, ЛОГІСТИКА ПОСТАВОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ПОСЛУГИ, БІЗНЕС-СЕРЕДА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІДПРИЄМСТВО, ЦИФРОВІЗАЦІЯ [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, СФЕРА ПОСЛУГ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОВЕЛЬНА СФЕРА, ПРИБУТОК, МЕРЧАНДАЙЗИНГ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ, ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, СИРНИЙ ТУРИЗМ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ПІДПРИЄМНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПТОВА ТОРГІВЛЯ, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СЕРВІСНИЙ ПОРТФЕЛЬ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ЗБУТУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, БУДІВЕЛЬНА СФЕРА, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ [1]
   ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ, ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ [1]
   РЕГІОН, СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, РОЗВИТОК, СТРАТЕГІЯ, ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ПУБЛІЧНА ВЛАДА, СУБЄКТИ БІЗНЕСУ, ВЗАЄМОДІЯ. [1]
   РЕЦИКЛІНГ, ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ. [1]
   РОЗВИТОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ЗООКОМПЛЕКС, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ, ПОСЛУГИ, ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ. [1]
   РОЗДРІБНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА, КОРПОРАЦІЯ «БІОСФЕРА», ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ. [1]
   СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ПІДПРИЄМНИЦТВО, АГРАРНА СФЕРА, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ [1]
   СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, ЗБУТ, ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖІВ, СКИДКИ, РR-СТРАТЕГІЯ. [1]
   СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ПУБЛІЧНА ВЛАДА, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, ОСВІТА, ДІАГНОСТИКА, ГРОМАДСЬКІСТЬ. [1]
   ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, РОЗВИТОК, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ, ВОЄННИЙ СТАН, КОМУНІКАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ, РИНОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, ПОПИТ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ІНВЕСТИЦІЇ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, МОТИВАЦІЯ, ПРЕМІЮВАННЯ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, СТИМУЛЮВАННЯ, НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ [1]
   ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК ІТ-ПРОДУКТІВ, ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ [1]
   УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД, CRM. [1]
   УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ, ПІДПРИЄМСТВО, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, МОТИВАЦІЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. [1]
   ЦИФРОВІ ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ, NON-FUNGIBLE TOKENS, NFT, РОЗВИТОК БІЗНЕСУ, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ, РОАДМАП ПРОЄКТУ [1]
   ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОЄКТ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, ЕФЕКТИВНІСТЬ. [1]
   ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, НОВОВВЕДЕННЯ, НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ [1]