Show simple item record

dc.contributor.authorНікітенко, І. С.
dc.date.accessioned2021-11-17T08:50:56Z
dc.date.available2021-11-17T08:50:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationНікітенко І. С. Амфіболіти Середнього Придніпров’я як об’єкт стародавнього видобування / І. С. Нікітенко // Український гірничий форум – 2021 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 4-5 жовтня 2021 р. – Дніпро : Журфонд, 2021. – С. 150-161.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159408
dc.description.abstractНаводяться результати аналізу використання амфіболітів Середнього Придніпров’я протягом різних історичних епох. Перші вироби з амфіболіту, знайдені в результаті археологічних розкопок на території досліджуваного регіону, датуються верхнім палеолітом. Активне застосування цих порід у давнині, перш за все, пов’язане з виготовленням із них шліфованих знарядь, що використовувалися стародавньою людиною від доби неоліту до раннього залізного віку. Фізичні властивості та поширеність природних відслонень робили амфіболіти найбільш уживаним матеріалом для виготовлення кам’яних сокир, молотів та інших виробів, які згодом, із розвитком стародавньої металургії, були замінені металевими аналогами. Визначається, що періодом найбільш активного використання амфіболітів була доба ранньої-середньої бронзи, коли у Середньому Придніпров’ї існували численні майстерні, що спеціалізувалися на виготовленні кам’яних шліфованих знарядь і забезпечували зазначеною продукцією не лише місцеве населення, а й постачали свої вироби до інших регіонів. Також амфіболіти, починаючи від доби енеоліту, завжди використовувалися як будівельне каміння разом з іншими гірськими породами. На основі результатів петрографічних досліджень археологічних пам’яток та порід з природних відслонень доведено, що сировинною базою для видобування амфіболітів у Середньому Придніпров’ї в давнині слугували породи конкської серії Сурської, Верхівцевської, Софіївської та Чортомлицької зеленокам’яних структур, новокриворізької світи криворізької серії, а також аульської серії, що утворюють ксеноліти серед гранітоїдів дніпропетровського комплексу.uk_UA
dc.description.abstractThe analysis results of the amphibolite use in the Middle Dnipro area during different historical epochs are given. The first amphibolite articles found as a result of archaeological excavations in the study area date back to the Upper Palaeolithic. The active use of these rocks in antiquity was primarily due to the manufacture of polished tools applied by ancient people from the Neolithic to the Early Iron Age. The physical properties and prevalence of natural outcrops made amphibolites the most widely used material for the manufacture of stone axes, hammers, and other products, which were later, with the development of ancient metallurgy, replaced by metal analogues. It is determined that the period of the most active use of amphibolites was the Early-Middle Bronze Age, when there were numerous workshops in the Middle Dnipro area, which specialized in the manufacture of polished stone tools and provided these products not only to the local population but also supplied their goods to other regions. Also, amphibolites, starting from the Eneolithic era, have always been used as building stones along with other rocks. Based on the results of petrographic studies of archaeological monuments and rocks from natural outcrops, it is proved that the Konkska series rocks of the Surska, Verkhivtsivska, Sofiivska and Chortomlytska greenstone structures, Novorkyvorizka suite of Kryvorizka series as well as Aulska series, which forms xenoliths among the granitoids of the Dnipropetrovsk complex, served as a raw material base for the amphibolite extraction in the Middle Dnipro area in ancient times.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЖурфондuk_UA
dc.subjectамфіболітиuk_UA
dc.subjectСереднє Придніпров’яuk_UA
dc.subjectстародавнє гірництвоuk_UA
dc.subjectкам’яна сировинаuk_UA
dc.subjectархеологічна петрографіяuk_UA
dc.subjectamphibolitesuk_UA
dc.subjectMiddle Dnipro areauk_UA
dc.subjectancient mininguk_UA
dc.subjectraw stone materialsuk_UA
dc.subjectpetroarchaeologyuk_UA
dc.titleАмфіболіти Середнього Придніпров’я як об’єкт стародавнього видобуванняuk_UA
dc.title.alternativeAmphibolites of the Middle Dnipro area as an object of ancient mininguk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.udk552uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record