Now showing items 1-20 of 57

  • Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт 

   Табаченко, М. М.; Дичковський, Р. О.; Фальштинський, В. С.; Медяник, В. Ю.; Руських, В. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено короткі описи призначення, складу, будови і технічних характеристик засобів механізації очисних та підготовчих робіт і підземного транспорту, а також найбільш перспективних машин і обладнання, які ...
  • Нейромережеві технології економіці та фінансах з розрахунками на комп’ютері 

   Пістунов, І. М.; Антонюк, О. П. (НГУ, 2014)
   Зміст відповідає освітньо-професійній програмі підготовки спеціалістів і магістрів з напряму 7.030502 та 8.030502 «Економічна кібернетика» та програмі дисципліни «Нейронні мережі». У посібнику подано загальні ...
  • Чисельні методи 

   Пістунов, І. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   У посібнику розглянуто основні прийоми і методи розрахунку визначених інтегралів, методів згладжування графіків функцій, методів знайдення екстремумів та методу найменших квадратів. Подано приклади застосування теоретичних ...
  • Кондиционирование рудничного воздуха 

   Кузин, В. А.; Алексеенко, С. А.; Шайхлисламова, И. А. (2014)
   Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; термодинамические ...
  • Руйнування гірських порід вибухом 

   Симанович, Г. А.; Хоменко, О. Є.; Кононенко, М. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Руйнування гірських порід вибухом», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія та ...
  • Основы теории и принципы построения автоматических весоизмерительных комплексов в горнорудной промышленности 

   Жуковицкий В. И. (видавництво НГУ, 2014)
   Посвящена теории и принципам построения автоматических весоизмерительных комплексов для взвешивания груза в потоке на ленте конвейера, а также взвешивания в движении большегрузных автомобилей на ...
  • Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике 

   Тарасов, С. В.; Шкрабец, Ф. П.; Задонцев, В. А.; Отчич, С. В. (видавництво НГУ, 2014)
   Представлены итоги и прогнозы развития мирового рынка ветроэнергетики, включая результаты деятельности ведущих стран мира, а также стран СНГ, в том числе Украины. Приведены результаты анализа мирового рынка наземной и ...
  • Числові та степеневі ряди. Приклади їх застосування 

   Бугрим, О. В.; Бойко, Л. Й. (видавництво НГУ, 2014)
   Розглянуто основні питання теми: поняття числового ряду, його суми та збіжності; властивості збіжних рядів, необхідні й додатні умови збіжності числових додатних рядів; знакозмінні, зокрема знакопереміжні ...
  • Процессы очистных работ на пластах угольных шахт 

   Харченко, В. В.; Овчинников, М. П.; Сулаєв, В. І.; Гайдай, О. А.; Руських, В. В. (видавництво НГУ, 2014)
   Учебник состоит из девяти глав, последовательность подачи материала направлена на формирование у студентов системного восприятия процессов горного производства в период добычи полезного ископаемого. ...
  • Технологія та безпека виконання вибухових робіт 

   Соболєв, В. В.; Усик, І. І.; Терещук, Р. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   Наведено приклади розв’язання типових задач з гірничовибухової справи. Такі довідкові дані, як параметри вибухових речовин, засоби підривання, влас- тивості гірських порід і т. ін. подані у таблицях, така форма подання ...
  • Практикум з інтегрування функцій однієї змінної 

   Уланова, Н. П.; Приходько, В. В. (Видавництво НГУ, 2014)
   Викладено основні методи інтегрування. Матеріал проілюстровано детальним розв’язанням численних прикладів. Наведено розробки аудиторних занять (до прикладів додано відповіді), а також варіанти самостійних робіт. ...
  • Расчеты показателей электромагнитной совместимости 

   Півняк, Г. Г.; Жежеленко, І. В.; Папаїка, Ю. А. (Видавництво НГУ, 2014)
   Рассмотрены экономические аспекты электромагнитной совместимости систем электроснабжения промышленных предприятий (дано определение электромагнитной и технологической составляющим ущерба от некачественной ...
  • Вентиляция шахт и рудников 

   Голінько, В. І.; Лебедєв, Я. Я.; Муха, О. А. (Видавництво НГУ, 2014)
   Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок, вопросы обоснования параметров ...
  • Особистий довідник студента з вищої математики (шоста частина) 

   Горбатов, М. І.; Сдвижкова, О. О. (Видавництво НГУ, 2014)
   Шоста частина «Особистого довідника студента» містить у собі складову навчального курсу вищої математики з розділу «Функції кількох змінних». Автори намагались у стислій формі сформулювати алгоритмічні приписи до ...
  • Основи теорії спотворень 

   Рябчій, В. А.; Рябчій, В. В.; Трегуб, Ю. Є. (Видавництво НГУ, 2014)
   У цьому навчальному посібнику викладено основні положення теорії спотворень, що виникають під час зображення поверхні еліпсоїда і поверхні кулі на площині, а також поверхні еліпсоїда на поверхні кулі. Висвітлено загальні ...
  • Англо-русско-украинский словарь по ГИС и ДЗЗ 

   Пивняк, Г. Г.; Бусыгин, Б. С.; Коротенко, Г. М.; Коротенко, Л. М. (Видавництво НГУ, 2014)
   В последние десятилетия геоинформационные системы (ГИС) и методы дистанционного аэрокосмического зондирования Земли (ДЗЗ) активно развиваются и на их базе создаются разнообразные технологии обработки и анализа ...
  • Контроль взрывоопасности газовых смесей при аварийных загазированиях горных выработок шахт 

   Голінько, В. І.; Білоножко, О. В.; Білоножко, В. В. (Видавництво НГУ, 2014)
  • Обоснование параметров и области применения бесконсольных механизированных крепей очистных комплексов 

   Бузило, В. І.; Сердюк, В. П.; Кошка, О. Г.; Яворська, О. О.; Коровяка, Є. А.; Яворський, А. В. (Видавництво НГУ, 2014)
   Посвящена вопросам установления закономерностей взаимодействия элементов системы "крепление - боковые породы - краевая часть пласта" для обоснования области применения бесконсольных механизированных ...
  • Авторське право і суміжні права : зб. нормат.-прав. актів 

   Кірін, Р. С.; Хоменко, В. Л. (Видавництво НГУ, 2014)
   До збірника увішли укази президента України, постанови та розпорядження Кабинету Міністрів України, відомчі нормативні аки, що стосуються авторського права і суміжних прав, а також нормативні документи з інтелектуальної ...
  • Механика шахтного подъема 

   Ильин, С. Р.; Ильина, С. С.; Самуся, В. И. (Видавництво НГУ, 2014)
   Изложены теоретические основы комплексной механики взаимодействия упругих звеньев шахтных подъемных установок, эксплуатирующихся в сложных горнотехнических условиях стволов, которые находятся в зонах ...