Now showing items 1-20 of 64

  • Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності 

   Пилипенко, Г. М. (Видавництво НГУ, 2012)
   Монографію присвячено актуальній науковій проблемі, яка полягає у створенні теоретико-методологічних засад дослідження впливу інституціональних чинників на взаємодію ринкової і державної координації ...
  • Сопоставительная стилистика 

   Алексеев, А. Я. (Издательство НГУ, 2012)
   Пособие «Сопоставительная стилистика» полностью отвечает требованиям учебных программ МОНМС Украины по теоретическим курсам «Стилистика иностранного (французского, испанского, английского) языка» для студентов факультетов ...
  • Основи збирання, обробки і передачі інформації. Теоретичні основи 

   Кожевников, В. Л.; Кожевников, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто основні питання перетворень сигналів у системах автоматики і зв’язку методами квантування і модуляцій,властивостей сигналів повідомлень і перешкод, обміну інформацією між частинами технологічних систем. Посібник ...
  • Методи математичної статистики та теорії ймовірностей в збагаченні корисних копалин 

   Пілов, П, І.; Анісімов, М. Т.; Анісімов, В. М. (Видавництво НГУ, 2012)
   Зміст видання відповідає освітньо – професійній програмі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму підготовки «Переробка корисних копалин» (Галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП - 04), зокрема ...
  • Маркшейдерский учет добычи угля 

   Бруй, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   В монографии приведены результаты исследования точности маркшейдерского учета добычи угля, позволившие установить влияние геомеханического состояния угольного пласта по линии очистного забоя, геометрических параметров ...
  • Теоретичні основи і практичні розробки спрощених методів 

   Щербаков, П. М.; Шелест, Л. І.; Шелест, К. Ю. (Видавництво НГУ, 2012)
   Зміст видання відповідає розділу «Обернені тригонометричні функції» загального курсу математики для всіх технічних спеціальностей. Включає основні поняття про функції і методи зведення тригонометричних функцій до гострого ...
  • Наукові засади регулювання регіональної економіки 

   Пашкевич, М. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Присвячено проблемам формування економічної політики та розробки ефективних механізмів регулювання регіонального розвитку. Розглянуто питання обґрунтування державної регіональної політики та механізмів регіонального ...
  • Математичні методи в охороні підземних вод 

   Рудаков, Д. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено фізико-математичні основи методів, що використовуються у гідрогеоекології, зокрема, аналітичних і чисельних методів моделювання на основі теорії гідродинамічної дисперсії і конвективного переносу в підземних ...
  • Физика. Ч. 2. Молекулярная физика и термодинамика 

   Гаркуша, И. П.; Куринной, В. П. (Видавництво НГУ, 2012)
   Составлено в соответствии с программой нормативной дисциплины «Физика» и является второй из шести частей курса лекций, предназначенных для бакалавров отрасли знаний 0503 Разработка полезных ископаемых. Может ...
  • Формування собівартості продукції дробарних фабрик в умовах 

   Гаренко, А. А.; Кочура, Є. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розроблено та обґрунтовано економічний критерій політики енергозбереження для умов роботи підприємства з багатозональними тарифами на електроенергію, що враховує витрати електроенергії в кожній тарифній зоні, дозволяючи ...
  • Інформатика 

   Товстоног, М. М. (Видавництво НГУ, 2012)
   Зміст конспекту відповідає освітньо-професійній програмі підготовки ба- калаврів з напряму “Гірництво”, зокрема – програмі дисципліни “Інформатика”. Наведені основні початкові відомості, що входять до окремих розділів програми ...
  • Новітні принципи теплонасосних та когенераційних технологій використання викидного тепла 

   Табаченко, М. М.; Самуся, В. І.; Дичковський, Р. О.; Фальштинський, В. С.; Оксень, Ю. І. (Видавництво НГУ, 2012)
   Значну увагу присвячено екологічній чистоті технологічних процесів тепло- та електропостачання, а також охороні навколишнього природного середовища, що обумовлено широким застосуванням ефективного енергоощадливого обладнання ...
  • Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях шахт Львовско-Волынского бассейна 

   Бузило, В. И.; Наливайко, Я. М.; Кошка, А. Г.; Яворский, А. В.; Сердюк, В. П.; Яворская, Е. А. (Издательство НГУ, 2012)
   Посвящено вопросам обоснования параметров выемки сближенных угольных пластов механизированными комплексами в сложных горно-геологических условиях. Определены рациональные параметры ведения очистных работ в шахтах ...
  • Вища математика. Ч.1. Диференціальне числення у прикладах та задачах 

   Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Сушко, С. О.; Фомичов, В. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено набір теоретичних та практичних тестів з диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. Докладні відповіді, вказівки, розв’язання типових завдань та достатня кількість ...
  • Історія держави і права України 

   Калашніков, В. М.; Кривчик, Г. Г.; Марков, К. А. (Видавництво НГУ, 2012)
   У навчальному посібнику розкриті основні сюжети з історії держави і права України з часів появи перших державних утворень на Півдні нашої країни до сьогодення. Зміст розділів даної публікації відповідає Програмі з історії ...
  • Фізико-хімічні методи видобування корисних копалин. Задачник у прикладах і розв’язках 

   Табаченко, М. М.; Бузило, В. І.; Дичковський, Р. О.; Фальштинський, В. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто питання якісно нових технологій видобування корисних копалин, їх пере- робки, транспортування та складування. Практикум розроблено у вигляді 10 практичних робіт з теоретичними викладками за окремими проблемами ...
  • Элементы физики полупроводников 

   Гаркуша, И. П. (Видавництво НГУ, 2012)
   Предназначено для самостоятельной работы студентов направления 6.050301 Горное дело. Содержит изложение основных представлений физики полупроводников. Рассмотрены элементы зонной теории твердых тел, понятие ...
  • Вища математика. Операційне числення: конспект лекцій 

   Фомичова, Л. Я.; Сушко, С. О. (Видавництво НГУ, 2012)
  • Психологія 

   Пазиніч, Ю. М.; Калюжна, Т. М. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено основні теоретичні положення і проблеми психології, розглянуто загальні питання про природу і розвиток психіки людини, про формування особистості, її психологічну структуру, про сутність і характеристику пізнавальних ...
  • Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) 

   Заржицький, О. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Досліджено актуальність проблем правового забезпечення екологічної політики України, зокрема методологічні та правові заходи, генеза та механізм, пріоритетний напрям екологічної політики держави, правове регулювання ...