Now showing items 1-20 of 64

  • Theoretical Mechanics. Dynamics 

   Dolgov, A. M.; (Видавництво НГУ, 2012)
   Contents of this tutorial correspond to the bachelors’educational and professional program in Electromechanics, particularly, to the subject of Theoretical Mechanics. Notions of particle and system dynamics are considered. ...
  • Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт 

   Бубліков, А. В.; Козарь, М. В.; Проценко, С. М.; Стаднік, М. І.; Ткачов, В. В.; Чернишев, В. П.; Шаруда, В. Г. (Видавництво НГУ, 2012)
   Описано принципи дії та конструкції технічних засобів автоматизації підземних гірничих робіт, системи керування технологічними процесами шахт і рудників. Особливу увагу приділено математичному опису технічних засобів ...
  • Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації 

   Гончаренко, М. Ф.; Свіжевська, С. А. (Видавництво НГУ, 2012)
   Подано новітні матеріали щодо здійснення процедур акредитації, ліцензування та рейтингування вищих навчальних закладів України з використанням онтологічного підходу та впровадження нової інформаційної ...
  • Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) 

   Заржицький, О. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Досліджено актуальність проблем правового забезпечення екологічної політики України, зокрема методологічні та правові заходи, генеза та механізм, пріоритетний напрям екологічної політики держави, правове регулювання ...
  • «Антикварії» у суспільно-культурному житті України другої половини XVIII – середини XIX ст.: поняття, рух, спадщина 

   Москальов, Д. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Присвячено дослідженню «антикварного руху» на Лівобережній Україні другої половини XVIII – середини XIX ст. як феномену вітчизняної історіографії. На основі аналізу й узагальнення існуючої історіографічної традиції ...
  • Аспекти вирішення проблеми нерівномірності споживання 

   Разумний, Ю. Т.; Рухлов, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено результати досліджень і розробок режимів електроспоживання та їх впливу на техніко-економічні показники роботи енергосистем. Оцінена ефективність використання різних видів газу для газотурбінних технологій.
  • Біотехнології в екології 

   Горова, А. І.; Лисицька, С. М.; Павличенко, А. В.; Скворцова, Т. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто передумови розвитку біотехнології як науки в її застосуванні для вирішення екологічних проблем, окреслено перспективи її використання в різних галузях національної економіки, наведено біотехнологічні ...
  • Вентиляция шахт и рудников 

   Голинько, В. И.; Лебедев, Я. Я.; Муха, О. А. (Издательство НГУ, 2012)
   Рассмотрены структура и основные элементы шахтных вентиляционных систем, способы и схемы проветривания шахт, рудников, карьеров, вентиляции выемочных участков и тупиковых выработок. Затронуты, исследованы вопросы обоснования ...
  • Вища математика. Операційне числення: конспект лекцій 

   Фомичова, Л. Я.; Сушко, С. О. (Видавництво НГУ, 2012)
  • Вища математика. Ч.1. Диференціальне числення у прикладах та задачах 

   Фомичова, Л. Я.; Почепов, В. М.; Сушко, С. О.; Фомичов, В. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено набір теоретичних та практичних тестів з диференціального числення функції однієї та багатьох змінних. Докладні відповіді, вказівки, розв’язання типових завдань та достатня кількість ...
  • Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових Г 36 актів: неофіц. вид. 

   Кірін, Р. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологічних відносин, зокрема, у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного ...
  • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі 

   Галушко, О. С. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства ...
  • Защита металлической крепи от коррозии с использованием торкрет-бетона 

   Коваленко, В. В. (Издательство НГУ, 2012)
   В работе проанализированы факторы, влияющие на коррозию металлической крепи в горных выработках. На основе проведения ускоренных коррозионных испытаний определена зависимость протекания процесса коррозии от наличия ...
  • Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні 

   Медведовська, Т. П. (Видавництво НГУ, 2012)
   У монографії висвітлено зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні. На основі архівних документів розглянуто історію, досвід, тенденції розвитку системи професійної підготовки гірничих ...
  • Испанский язык 

   Устинова, Р. Ф. (Издательство НГУ, 2012)
   Состоит из 44 уроков, включающих грамматический материал, современные тексты, упражнения и дополнительные тексты различного содержания. Большая часть упражнений рассчитана на самостоятельную работу. Предназначено для ...
  • Комп'ютерні технології та програмування. Т. 2. Додаткові відомості та практичні завдання 

   Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто застосування систем числення, базисні алгоритми впорядковування послідовностей та бібліотеки для роботи з рядками і файлами. Подано лабораторні роботи та тестові завдання для поглиблення знань та отримання ...
  • Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Т. 1. Теоретичні відомості 

   Ткачов, В. В.; Огєєнко, П. Ю.; Макітренко, Р. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Розглянуто базисні процедурні особливості за стандартом С89 та об'єктно-орієнтовані підходи розробки програм на мові С++. Наведено лістинги програм для вирішення учбових та прикладних задач. Посібник укладено відповідно ...
  • Маркшейдерский учет добычи угля 

   Бруй, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   В монографии приведены результаты исследования точности маркшейдерского учета добычи угля, позволившие установить влияние геомеханического состояния угольного пласта по линии очистного забоя, геометрических параметров ...
  • Математичні методи в охороні підземних вод 

   Рудаков, Д. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Викладено фізико-математичні основи методів, що використовуються у гідрогеоекології, зокрема, аналітичних і чисельних методів моделювання на основі теорії гідродинамічної дисперсії і конвективного переносу в підземних ...
  • Менеджмент 

   Бардась, А. В.; Бойченко, М. В.; Дудник, А. В. (Видавництво НГУ, 2012)
   Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління ...